Paano Bumoto Sa Koreo

Paano Bumoto Sa Koreo

Ang bawat aktibong rehistradong botante ay awtomatikong makakatanggap ng isang balota sa koreo nang halos isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon. Maaari kayong gumawa ng mga desisyon sa pagboto at kumpletuhin ang inyong balotang pangkoreo sa ginhawa ng inyong tahanan.

Vote by Mail Steps

Mga Instruksyon sa Botante

IKA-1 HAKBANG BUMOTO

 • Sundin ang mga instruksyon sa itaas ng inyong opisyal na balota. Kung ang inyong balota ay nasira o kayo ay nagkamali, tawagan ang (858) 565-5800 para magpatulong. Huwag lagyan ng inisyal o pirma ang inyong balota para gumawa ng pagwawasto.

 

IKA-2 HAKBANG MAGHANDA

 • Ipasok at i-seal ang inyong balota sa loob ng inyong sobreng pagbabalikan.

 

IKA-3 HAKBANG PIRMAHAN, PETSAHAN, AT IPAKOREO

 • Petsahan at pirmahan ang inyong sariling pangalan sa inyong sobreng pagbabalikan. HUWAG I-PRINT.
 • Ang inyong pirma ay kinakailangan para mabilang naming ang inyong balota. Pirmahan ang inyong pangalan katulad ng pagpaparehistro ninyo para makaboto. O, kung kayo ay nagparehistro sa DMV para makaboto, pirmahan ang inyong pangalan katulad ng nakikita sa inyong driver’s license o identification card.
 • Kaagad na ipakoreo pabalik ang inyong balota upang masiguro ang pagpapadala sa tamang oras.
 • Ang inyong sobreng pagbabalikan ay dapat nai-postmark na sa o bago ang Araw ng Eleksyon at natanggap ng opisina ng Tagapagrehistro sa loob ng pitong araw kasunod ang Araw ng Eleksyon.
Where's My Ballot?

 

Ibalik ang Inyong Balotang Pangkoreo sa isang Pinagkakatiwalaang Source

Matapos makumpleto ang inyong balotang pangkoreo, maaari ninyong ibalik ito:

 • Sa pamamagitan ng koreo
 • Sa isang secure na Lokasyon ng Mail Ballot Drop Off
 • Sa isang Vote Center malapit sa inyo

Kailangan ba ninyo ng isang kapalit na balotang pangkoreo?

Kung kayo ay nangangailangan ng isang kapalit na balota dahil nasira ninyo, nawala o nagkamali kayo sa inyong unang balotang pangkoreo, tawagan ang (858) 565-5800.

I-track ang Inyong Balotang Pangkoreo

Maaari ninyong kumpirmahin na ang inyong balotang pangkoreo ay natanggap ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa pamamagitan ng pag-fill out sa pormang ito »

Where's My Ballot?

Nasaan ang aking Balota?

Nasaan ang aking Balota? Ipinapaalam sa inyo kapag ang inyong balota ay naipakoreo sa inyo at kapag ito ay natanggap pabalik sa Tagapagrehistro ng mga Botante. Mag-sign up dito.

 

    Remote Accessible Vote by Mail (RAVBM)

 • Ang sinumang botante ay pwedeng humiling at makatanggap ng access sa Remote Accessible Vote by Mail na Sistema
 • Ang sistemang ito ay karaniwang ginagamit ng mga botanteng mayroong kapansanan o mga botanteng na-deploy sa ibang bansa na naglilingkod sa militar
 • Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa botante na i-download ang balota sa personal na kompyuter at markahan ito ng pribado at nang malaya gamit ang kanilang sariling assistive technology
 • Pagkatapos markahan ang kanilang balota, ang botante ay mayroong opsyon na i-review ang kanilang mga pagpipilian
 • Pagkatapos i-review, ang botante ay ipi-print at ibabalik ang kanilang balota gamit ang napi-print na template ng sobre na kasama sa kanilang instruksyon sa RAVBM
 • Tulad ng anumang balotang pangkoreo, ang mga balotang RAVBM ay dapat naka-seal sa loob ng sobre, napirmahan at ibinalik sa pamamagitan ng koreo o sa kahit saang Vote Center o Mail Ballot Drop Box
 • Remote Accessible Vote by Mail - Disability Rights California PSA

Interesado sa paggamit ng Remote Accessible Vote-by-Mail System? Mag-sign up dito.

Mga Katanungan? Tumawag sa (858) 565-5800, toll free sa (800) 696-0136 o mag-email sa Vote-by-Mail.

spacer

Pagboto ng Nasa Ibang Bansa at Militar

Bilang isang rehistradong botante sa militar o sa ibang bansa mayroong iba’t ibang paraan para matanggap at maibalik ninyo ang inyong binotohang balota. Matuto ng higit pa »

 

flag_header