Conditional Voter Registration (CVR)

Ang mga karapat-dapat na residente ng County ng San Diego na hindi nakaabot sa deadline ng rehistrasyon para sa botante ay mayroon pang isang opsyon para makaboto. Sa ilalim ng California Election Law, ang Conditional Voter Registration (CVR) (Ingles Lamang) ay nagpapahintulot sa isang potensyal na botanteng magparehistro at maghulog ang isang probisyonal na balota.

Ang Conditional Voter Registration ay magagawa lamang:

  • Sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa County Operations Center sa Kearny Mesa
  • Sa panahon ng 14 na araw bago ang at kabilang ang Araw ng Eleksyon
  • Ng mga magpaparehistro nang personal.

Ang Conditional Voter Registration ay hindi magagawa sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.

Paano ang proseso nito:

  • Kung hindi kayo nakaabot sa deadline ng rehistrasyon para sa isang paparating na eleksyon, kayo ay may opsyong bumoto sa pamamagitan ng pagbisita sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa 5600 Overland Ave., San Diego, CA 92123
  • Kumpletuhin ang porma ng conditional voter registration
  • Kayo ay makakakuha ng isang balota at isang berdeng CVR na probisyonal na sobre
  • Markahan ang inyong mga pinili sa balota at ipasok ito sa CVR na probisyonal na sobre at isara ito. I-print at pirmahan ng inyong pangalan, at petsahan ang sobre
  • Sa oras na maberipika ang inyong porma ng conditional voter registration, at nakumpirma na kayo ay hindi bumoto saanman sa estado para sa kasalukuyang eleksyon, ang inyong rehistrasyon ay magiging aktibo
  • Ang inyong balota ay tatanggalin mula sa CVR na probisyonal na sobre at ibibilang
  • Kayo ay ituturing na nakarehistro para sa anumang eleksyon sa hinaharap kung kayo ay karapat-dapat na sumali

Hindi sigurado kung kayo ay nakarehistro na? I-tsek dito »