Conditional Voter Registration (CVR)

Ang mga karapat-dapat na residente ng County ng San Diego na hindi nakaabot sa deadline ng rehistrasyon para sa botante ay mayroon pang isang opsyon para makaboto. Sa ilalim ng California Election Law, ang Conditional Voter Registration (CVR) (English Lamang) ay nagpapahintulot sa isang potensyal na botanteng magparehistro nang kondisyonal at maghulog ang isang probisyonal na balota.

And Conditional Voter Registration (CVR) ay magagawa lamang nang personal at kakailanganin ninyong magbigay ng dagdag na oras upang punan ang mga karagdagang porma bago bumoto.

Paano ang proseso nito:

  • Kung hindi kayo nakaabot sa deadline ng rehistrasyon para sa isang paparating na eleksyon, kayo ay may opsyong bumoto sa pamamagitan ng pagbisita sa:
  • Kayo ay magkukumpleto ng isang porma ng conditional voter registration.
  • Kayo ay makakakuha ng isang balota at isang berdeng CVR na probisyonal na sobre
  • Markahan ang inyong mga pinili sa balota at ipasok ito sa CVR na probisyonal na sobre at isara ito. I-print at pirmahan ng inyong pangalan, at petsahan ang sobre
  • Sa oras na maberipika ang inyong porma ng conditional voter registration, at nakumpirmang kayo ay hindi bumoto saanman sa estado para sa kasalukuyang eleksyon, ang inyong rehistrasyon ay magiging aktibo
  • Ang inyong balota ay tatanggalin mula sa CVR na probisyonal na sobre at ibibilang
  • Kayo ay ituturing na nakarehistro para sa anumang eleksyon sa hinaharap kung kayo ay karapat-dapat na sumali

Hindi sigurado kung kayo ay nakarehistro na? I-tsek dito »