spacer

Liên Lạc với Chúng Tôi

Liên Lạc với Chúng Tôi
Registrar Of Voters

Mở cửa từ 8:00 a.m. đến 5:00 p.m.
Thứ Hai đến thứ Sáu

(Giờ có thể kéo dài hơn trong mùa bầu cử. Nhấn vào đây.)

email: rovmail@sdcounty.ca.gov

 

spacer
Vị Trí Đường Phố
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123
Địa Chỉ Gởi Thư
Registrar of Voters
P.O.Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

Văn phòng Bầu Cử nằm trong khuôn viên Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Quận (COC).
Bấm vào đây để biết hướng dẫn đường đi đến COC và sơ đồ khuôn viên.

spacer
rov-line
Khu vực   
Điện thoại
Thông Tin Tổng Quát
   Ghi Danh Đi Bầu
   Các thỉnh nguyện thư
   Địa chỉ và/hoặc Hướng dẫn đường đi đến Địa Điểm Phòng Phiếu
   Các dịch vụ ngôn ngữ
   Trở Thành Nhân Viên Phòng Phiếu

(858) 565-5800
Bỏ Phiếu bằng Thư   
(858) 694-3415
Nộp Hồ Sơ Ứng Cử Viên/Công Khai Tài Chánh   
(858) 505-7260
Các Bản Đồ   
(858) 505-7389
Dịch Vụ dành cho Người Khiếm Thính: TDD
(800) 735-2929
Số Điện Thoại Miễn Phí   
(800) 696-0136
Fax (858) 505-7294
spacer
flag_header