Salamat!

Ang paghiling sa Aplikasyon ng Pamalit na Balota para sa Ika-8 ng Nobyembre, 2022, Pambuong-estado na Pangkalahatang Eleksyon ay hindi na tinatanggap.