Cám ơn quý vị!

Yêu cầu Đơn Xin Lá Phiếu Thay Thế cho Cuộc Bầu Cử Tổng Quát Toàn Tiểu Bang ngày 8 tháng Mười Một, 2022 không còn được chấp nhận.