Ghi Danh Đi Bầu Có Điều Kiện (CVR)

Các cư dân Quận San Diego hội đủ điều kiện nhưng bỏ lỡ hạn chót ghi danh đi bầu vẫn còn cách đi bầu. Theo Luật Bầu Cử California, Ghi Danh Đi Bầu Có Điều Kiện (CVR) (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh) cho phép một cử tri tiềm năng ghi danh đi bầu và bỏ phiếu tạm thời.

Ghi Danh Đi Bầu Có Điều Kiện chỉ có:

  • Tại văn phòng Bầu Cử ở Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động của Quận ở Kearny Mesa
  • Trong vòng 14 ngày trước và trong Ngày Bầu Cử
  • Dành cho những người ghi danh trực tiếp.

Ghi Danh Đi Bầu Có Điều Kiện không có tại các địa điểm phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử.

Quy trình này hoạt động như thế nào:

  • Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn ghi danh đi bầu cho một cuộc bầu cử sắp tới, quý vị có thể chọn bỏ phiếu bằng cách tới Văn Phòng Bầu Cử tại 5600 Overland Ave., San Diego, CA 92123
  • Điền đầy đủ đơn ghi danh cử tri có điều kiện
  • Quý vị sẽ nhận được lá phiếu và bao thư tạm thời màu xanh lá cây CVR
  • Đánh dấu các lựa chọn của quý vị trên lá phiếu và bỏ lá phiếu vào trong bao thư tạm thời CVR và dán kín lại. Viết tên của quý vị bằng chữ in và ký tên, sau đó ghi ngày tháng trên bao thư
  • Sau khi đơn ghi danh cử tri có điều kiện của quý vị được kiểm tra, và xác nhận rằng quý vị không bỏ phiếu ở nơi khác trong tiểu bang cho cuộc bầu cử hiện tại, việc ghi danh đi bầu của quý vị sẽ có hiệu lực
  • Lá phiếu của quý vị sẽ được lấy ra khỏi bao thư tạm thời CVR và được đếm
  • Quý vị sẽ được xem như là đã ghi danh cho bất kỳ cuộc bầu cử nào trong tương lai nếu quý vị hội đủ điều kiện tham gia

Không biết chắc là quý vị đã ghi danh hay chưa? Nhấn vào đây »