Paunawa sa Pansamantalang Balotang Pangkoreo

Ang mga espesyal na eleksyon sa 2019 ay magiging mga eleksyon para sa balotang pangkoreo kaya hindi na kinakailangan ang isang aplikasyon ng pansamantalang balotang pangkoreo. Ang lahat ng nakarehistrong botante sa mga hurisdiksyon na ito ay makakatanggap ng isang balota sa koreo.

Kung gusto ninyo maging permanenteng botante ng balotang pangkoreo para sa lahat ng mga susunod na eleksyon – mangyaring gamitin ang pormang ito

Salamat sa inyong pagnanais na maging botante ng balotang pangkoreo – ang simple, convenient na paraan ng pagboto. 

Tingnan ang Gabay sa Walang Hassle na Karanasan sa Pagboto

spacer
Flag