Thông Báo Về Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Tạm Thời

Các cuộc bầu cử đặc biệt 2019 sẽ là các cuộc bầu cử bằng thư do đó không cần đơn xin phiếu bầu bằng thư tạm thời. Tất cả các cử tri trong những khu vực bầu cử này sẽ nhận một lá phiếu bầu qua thư

Nếu quý vị muốn trở thành cử tri bầu bằng thư dài hạn cho tất cả các cuộc bầu cử tương lai, xin dùng mẫu đơn này  

Cám ơn quý vị đã mong muốn trở thành một cử tri bầu bằng thư – đơn giản, một phương cách tiện lợi để bỏ phiếu

Xem Hướng Dẫn Dễ Dàng về Bầu Cử

spacer
Flag