Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri

Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri

Là Tiếng Nói. Là Lựa Chọn!

Theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri (VCA), quý vị chọn khi nào, ở đâu, và bỏ phiếu như thế nào. Mỗi cử tri hợp lệ ở Quận San Diego sẽ tự động nhận một lá phiếu qua đường bưu điện gần một tháng trước Ngày Bầu Cử. Khi quý vị nhận được lá phiếu của mình, quý vị có thể gởi trả lại:

  • Bằng đường bưu điện
  • Tại một địa điểm thu nhận phiếu bằng thư an toàn
  • Tại một Trung Tâm Bỏ Phiếu gần quý vị

GỞI ĐI.

NỘP LẠI.

ĐẾN NƠI.

1221380165

Thế Nào là một Trung Tâm Bỏ Phiếu?

Các Trung Tâm Bỏ Phiếu thay thế các địa điểm phòng phiếu. Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất cứ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào ở Quận San Diego. Một số Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa trong 11 ngày và tất cả Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa trong 4 ngày, bao gồm Ngày Bầu Cử.

Các Trung Tâm Bỏ Phiếu cung ứng một trải nghiệm dịch vụ bỏ phiếu đầy đủ:

  • Bỏ phiếu bằng một thiết bị đánh dấu lá phiếu dễ dàng xử dụng
  • Nhận sự hỗ trợ bỏ phiếu, bao gồm hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ
  • Ghi danh cử tri hay cập nhật việc ghi danh của quý vị và bỏ phiếu cùng ngày

Tại Sao Thay Đổi?

Hội Đồng Giám Sát Quận San Diego đã chỉ thị Văn Phòng Bầu Cử chuyển sang mô hình bầu cử theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri vào ngày 19 tháng Mười, 2021.

Tôi Cần Biết Gì

Hướng Dẫn Bỏ Phiếu ở Quận San Diego – Tờ Gấp Quảng Cáo

Lịch Trình Sự Kiện và Cuộc Họp

Cáo Thị & Thêm Nữa

Hiểu Biết Thực Tế

flag_header