Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri

Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri

Là Tiếng Nói. Là Lựa Chọn!

Theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri (VCA), quý vị chọn khi nào, ở đâu, và bỏ phiếu như thế nào. Mỗi cử tri hợp lệ ở Quận San Diego sẽ tự động nhận một lá phiếu qua đường bưu điện gần một tháng trước Ngày Bầu Cử. Khi quý vị nhận được lá phiếu của mình, quý vị có thể gởi trả lại:

 • Bằng đường bưu điện
 • Tại một địa điểm thu nhận phiếu bằng thư an toàn
 • Tại một Trung Tâm Bỏ Phiếu gần quý vị

GỞI ĐI.

NỘP LẠI.

ĐẾN NƠI.

1221380165

Thế Nào là một Trung Tâm Bỏ Phiếu?

Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất cứ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào trong Quận San Diego. Vài địa điểm Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa 11 ngày và tất cả Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa 4 ngày (1 ngày cho các cuộc bầu cử đặc biệt), bao gồm Ngày Bầu Cử.

Trung Tâm Bỏ Phiếu mang đến cảm nghiệm của một dịch vụ bỏ phiếu đầy đủ:

 • Bỏ phiếu trực tiếp hay nộp trả lại lá phiếu đã bầu hoàn tất (dán kín với lá phiếu bên trong bao thư hồi báo)
 • Xử dụng màn hình cảm ứng thiết bị đánh dấu lá phiếu để đánh dấu những bầu chọn và in ra lá phiếu chính thức.
  • Tất cả thiết bị đánh dấu lá phiếu đều có thể tiếp cận dễ dàng, cho phép cử tri khuyết tật bỏ phiếu độc lập và riêng tư.
 • Mang theo lá phiếu chính thức mà quý vị nhận được qua đường bưu điện, làm thủ tục bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu, ký tên vào danh sách cử tri điện tử và bỏ lá phiếu chính thức của quý vị mà không cần bao thư hồi báo bảo mật.
 • Nếu quý vị làm sai hoặc làm mất lá phiếu bằng thư của mình, quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp bằng thiết bị đánh dấu lá phiếu tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào
 • Nhận sự hỗ trợ bỏ phiếu, bao gồm hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ
 • Ghi danh cử tri hay cập nhật tình trạng ghi danh và bỏ phiếu trong cùng một ngày.

 

CID | Công Cụ Xác Định Địa Điểm Bỏ Phiếu Ở California (cidsitingtool.org)

Tại Sao Thay Đổi?

Hội Đồng Giám Sát Quận San Diego đã chỉ thị Văn Phòng Bầu Cử chuyển sang mô hình bầu cử theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri vào ngày 19 tháng Mười, 2021.

Tôi Cần Biết Gì

Hướng Dẫn Bỏ Phiếu ở Quận San Diego – Tờ Gấp Quảng Cáo

Lịch Trình Sự Kiện và Cuộc Họp

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP) 2023-2027

Bản Kế Hoạch Chính Thức:

Bản Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử Chính Thức (EAP) – Tiếng Việt

Kế Hoạch Được Điều Chỉnh:

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP) Được Tu Chính – Tiếng Việt

Bản Kế Hoạch Cập Nhật:

Bản Cập Nhật Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử - Tiếng Việt

flag_header