Mag-sign up para sa Nasaan Ang Aking Balota?

Sundin ang 4 na madadaling hakbang na ito upang i-track ang inyong balotang pangkoreo sa bawat hakbang nito:

Ika-1 Hakbang:

Para tulungan kayong magsimula, basahin ang mga instruksyon na ito at pagkatapos click ang link na nasa ibaba ng pahina.

 

Ika-2 Hakbang:

Sa Magsimula na pahina, ilagay ang inyong ini-rerequire na personal na impormasyon, click ang:

 

Ika-3 Hakbang:

Sa Mga Kagustuhan sa Pakikipag-ugnayan na pahina, mag-scroll pababa at piliin kung paano ninyo nais matanggap ang inyong mga notipikasyon.

  • Email, Text at/o Tawag
  • Mga Oras ng Notipikasyon
  • Wika

Pagkatapos gawin ang inyong mga seleksyon, click ang:

 

Ika-4 na Hakbang:

Sundin ang mga instruksyon pagkatapos ninyong kumpirmahin upang siguruhing matatanggap ninyo ang inyong mga notipikasyon.

 

Ganoon lamang kadali iyon! Pumunta sa website ng Secretary of State at magsimula. Click ang link na ito »

 

flag