Về Chúng Tôi

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego làm gì?

Cynthia Paes
Trưởng Phòng Bầu Cử là Cynthia L. Paes.
  • Nhiệm vụ của Văn Phòng Bầu Cử (ROV) là thực hiện việc ghi danh cử tri và các quy trình bỏ phiếu với các chuẩn mực bầu cử chuyên nghiệp ở mức cao nhất, bao gồm trách nhiệm giải trình, bảo mật và tính liêm chính, do đó chiếm và giữ vững được lòng tin của công chúng về tiến trình bầu cử
  • ROV được tin tưởng giao trách nhiệm cung cấp nơi cho tất cả công dân đủ điều kiện của Quận San Diego thực hiện quyền được tham gia tích cực vào tiến trình dân chủ
  • Với số lượng cử tri đã ghi danh hiện tại là 1,9 triệu, Văn Phòng Bầu Cử nỗ lực bảo đảm các cơ hội rộng rãi, liên tục để ghi danh và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử công bằng và chính xác cho tất cả các chức vụ và dự luật liên bang, tiểu bang và địa phương
  • ROV cũng chịu trách nhiệm cung cấp quyền tiếp cận các thông tin cần thiết cho công dân để tham gia vào các quy trình kiến nghị bãi nhiệm, trưng cầu dân ý và dự luật tiên khởi
  • Tìm hiểu thêm ROV Hoạt Động Như Thế Nào

Hãy Xem: Một đoạn phim ngắn Đêm Bầu Cử, Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống ngày 3 tháng Mười Một, 2021

spacer
flag_header