Về Chúng Tôi

Michael Vu, Trưởng Phòng Bầu CửMichael Vu, Trưởng Phòng Bầu Cử

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego Làm Gì?

  • Nhiệm vụ của Văn Phòng Bầu Cử (ROV) là quản lý việc ghi danh cử tri và làm các thủ tục về bầu cử theo các tiêu chuẩn bầu cử chuyên nghiệp cao nhất, bao gồm trách nhiệm giải trình, an ninh và liêm chính, vì vậy giành và duy trì được sự tự tin của công chúng trong quá trình bầu cử.
  • ROV được giao phó cung cấp diễn đàn cho tất cả công dân đủ điều kiện của Quận San Diego thực hiện quyền tham gia tích cực vào tiến trình dân chủ của mình.
  • Với số cử tri ghi danh hiện tại là 1,7 triệu người, Văn Phòng Bầu Cử làm việc để bảo đảm lan tỏa các cơ hội ghi danh và đi bầu trong các cuộc bầu cử công bằng và chính xác cho tất cả các dự luật và chức vụ liên bang, tiểu bang và địa phương.
  • ROV cũng chịu trách nhiệm cung cấp quyền truy cập vào thông tin cần thiết để công dân tham gia vào tiến trình kiến nghị dự luật tiên khởi, trưng cầu dân ý và bãi nhiệm.

XEM: Video chiếu lại về các lá phiếu đến nơi và được đếm vào đêm bầu cử.

spacer
flag_header