Chọn Phương Cách Bỏ Phiếu”

Chọn Cách Bỏ Phiếu Của Quý Vị

Quý vị chọn khi nào, ở đâu, và bỏ phiếu cách nào. Các Cuộc Bầu Cử không còn là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Mỗi cử tri hợp lệ ở Quận San Diego sẽ tự động nhận một lá phiếu qua đường bưu điện gần một tháng trước Ngày Bầu Cử và cơ hội cho bỏ phiếu trực tiếp sẵn sàng trong nhiều ngày. Không cần phải đợi đến Ngày Bầu Cử để bỏ phiếu. Quý vị có thể bỏ phiếu thoải mái tại nhà của mình hay đến một trung tâm bỏ phiếu gần quý vị.

Sự lựa chọn là của quý vị!

rov-line
Bỏ Phiếu Thuận Tiện tại Nhà.

Bỏ Phiếu Thuận Tiện tại Nhà.

Đưa ra quyết định bỏ phiếu và hoàn tất phiếu bầu của mình một cách thoải mái tại nhà. Đánh dấu những bầu chọn của quý vị, dán kín bao thư hồi báo có sẵn bưu phí trả trước chứa lá phiếu bầu của quý vị bên trong, ký tên, đề ngày trên đó, và gởi trả lại cho một nguồn tin cậy.

Cách Bỏ Phiếu Bằng Thư »

 

rov-line
Gởi Lại Phiếu Bầu Bằng Thư Của Quý Vị Cho Một Nơi Tin Cậy

Gởi Trả Lại Phiếu Bầu Của Quý Vị Cho Một Nơi Tin Cậy

Hãy nhanh chóng gởi lạ lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện để nó được nhận ngay trước ngày bỏ phiếu cuối cùng, ngày 5 tháng Mười Một. Tìm một Thùng Thu Nhận Thư của  Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ (Thùng Màu Xanh) gần quý vị.

Quý vị cũng có tùy chọn gửi lại lá phiếu của mình đến bất cứ Thùng Thu Nhận Phiếu Bầu Chính Thức nào của Văn Phòng Bầu Cử đặt để trên toàn quận.

Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 26 tháng Mười quý vị có thể gởi lại lá phiếu của mình đến bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào cho đến ngày bỏ phiếu cuối cùng, thứ Ba, ngày 5 tháng Mười Một.

rov-line
Tìm một Trung Tâm Bỏ Phiếu Gần Quý Vị

Tìm một Trung Tâm Bỏ Phiếu Gần Quý Vị

Quý vị có thể bỏ phiếu tại bất cứ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào trong Quận San Diego

Trông Đợi Gì ở một Trung Tâm Bỏ Phiếu

 

rov-line
flag_header