Ứng Cử Viên và Tranh Cử

Các Ứng Cử Viên & Chiến Dịch Vận Động Tranh Cử

Tôi Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Ứng Cử Viên?

Dưới đây là các bước cần thiết mà các ứng cử viên tiềm năng cần có để trở thành một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn. Thông tin này chỉ áp dụng cho các chức vụ được quản lý bởi Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego. Đối với các chức vụ Thành Phố, vui lòng liên lạc với Lục Sự Thành Phố liên quan.

Các Dịch Vụ Trực Tiếp Được Cung Cấp

Chúng tôi làm việc thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều qua điện thoại (858) 505-7260 hoặc email CandidateFiling@sdcounty.ca.gov

Các tài liệu chỉ có thể được lấy bởi ứng cử viên hoặc người được ứng cử viên ủy quyền. Mẫu đơn cần thiết để cho phép ai đó lấy tài liệu của ứng cử viên có sẵn trước cuộc bầu cử sắp tới. Để lấy hẹn, hãy gọi (858) 505-7260 hoặc email CandidateFiling@sdcounty.ca.gov

Xác minh khu bầu cử quý vị sống. Xác minh khu bầu cử »