Công Khai Tài Chánh Vận Động Tranh Cử: Khai Nộp Hồ Sơ Trực Tuyến và Những Báo Cáo Trước

Các Ứng Cử Viên & Chiến Dịch Vận Động Tranh Cử

Giới Hạn Đóng Góp của Quận Điều Chỉnh 2018

Đóng Góp Cá Nhân
$800

Đóng Góp của Đảng Chính Trị
$25,950 Các Địa Hạt Giám Sát Quận
$51,850 Các Chức Vụ Trong Toàn Quận (Ngoại trừ Hội Đồng Giáo Dục Quận)

Ghi Chú: Các giới hạn đóng góp cá nhân áp dụng cho mỗi cuộc bầu cử và chỉ cho các Chức Vụ của Quận. Tìm hiểu thêm (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh).