Ứng Cử Viên và Tranh Cử

Các Ứng Cử Viên & Chiến Dịch Vận Động Tranh Cử

Tôi Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Ứng Cử Viên?

Dưới đây là các bước cần thiết mà các ứng cử viên tiềm năng cần có để trở thành một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn. Thông tin này chỉ áp dụng cho các chức vụ được quản lý bởi Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego. Đối với các chức vụ Thành Phố, vui lòng liên lạc với Lục Sự Thành Phố liên quan.

Các Dịch Vụ Trực Tiếp Được Cung Cấp

Chúng tôi làm việc thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều qua điện thoại (858) 505-7260 hoặc email CandidateFiling@sdcounty.ca.gov

Các tài liệu chỉ có thể được lấy bởi ứng cử viên hoặc người được ứng cử viên ủy quyền. Mẫu đơn cần thiết để cho phép ai đó lấy tài liệu của ứng cử viên có sẵn trước cuộc bầu cử sắp tới. Để lấy hẹn, hãy gọi (858) 505-7260 hoặc email CandidateFiling@sdcounty.ca.gov

Xác minh khu bầu cử quý vị sống. Xác minh khu bầu cử »

Các Giới Hạn Đóng Góp Vận Động Tranh Cử Của Quận Được Điều Chỉnh 2021

Các Giới Hạn Đóng Góp Vận Động Tranh Cử Quận San Diego cho các chức vụ của quận đã được ấn định ở mức $900 cho mỗi cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử của quận. Các chức vụ đó bao gồm:

  • Giám Sát Quận
  • Thẩm Định Viên/Người Quản Lý Hồ Sơ/Lục Sự Quận
  • Biện Lý Quận
  • Cảnh Sát Trưởng của Quận
  • Thủ Quỹ/Nhân Viên Thu Thuế
  • Hội Đồng Giáo Dục Quận

Đóng Góp Cá Nhân

$900

Đóng Góp của Đảng Chính Trị

$28,700 Các Khu Giám Sát

$57,400 Các Chức Vụ Toàn Quận (ngoại trừ Hội Đồng Giáo Dục Quận)

Ghi chú: Các giới hạn đóng góp cá nhân áp dụng cho mỗi cuộc bầu cử và Chỉ các Chức Vụ của Quận mà thôi. Tìm hiểu thêm »