Ứng Cử Viên và Tranh Cử

Các Ứng Cử Viên & Chiến Dịch Vận Động Tranh Cử

Các Giới Hạn Đóng Góp Vận Động Tranh Cử Của Quận Được Điều Chỉnh 2019

Các Giới Hạn Đóng Góp Vận Động Tranh Cử Quận San Diego cho các chức vụ của quận đã được ấn định ở mức $850 cho mỗi cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử của quận. Các chức vụ đó bao gồm:

  • Giám Sát Quận
  • Thẩm Định Viên/Người Quản Lý Hồ Sơ/Lục Sự Quận
  • Biện Lý Quận
  • Cảnh Sát Trưởng của Quận
  • Thủ Quỹ/Nhân Viên Thu Thuế
  • Hội Đồng Giáo Dục Quận

Đóng Góp Cá Nhân

$850

Đóng Góp của Đảng Chính Trị

$27,600 Các Khu Giám Sát

$55,200 Các Chức Vụ Toàn Quận (ngoại trừ Hội Đồng Giáo Dục Quận)

Ghi chú: Các giới hạn đóng góp cá nhân áp dụng cho mỗi cuộc bầu cử và Chỉ các Chức Vụ của Quận mà thôi. Tìm hiểu thêm »