Ủy Ban Cố Vấn Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Cử Tri Khuyết Tật

Ủy Ban Cố Vấn Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Cử Tri Khuyết Tật

Ủy Ban Cố Vấn về Khả Năng Dễ Sử Dụng cho Cử Tri Khuyết Tật (VAAC) cố vấn và trợ giúp Văn Phòng Bầu Cử (ROV) sắp đặt các địa điểm phòng phiếu thuận tiện cho mọi cử tri.

Mục Đích

 • Trợ giúp và cố vấn cho các viên chức bầu cử của Quận trong các chương trình tiếp cận cộng đồng và tài liệu tiện dụng cho người khuyết tật
 • Cố vấn cho các viên chức bầu cử của Quận về tính tiện dụng cho người khuyết tật của:
  • Các hệ thống ghi danh đi bầu và bỏ phiếu
  • Các rào cản đối với sự tham gia của người cao niên và người khuyết tật
 • Đề nghị các cơ chế hữu ích để khắc phục các rào cản
 • Cố vấn cho các viên chức bầu cử của Quận trong việc khảo sát tính tiện dụng cho người khuyết tật của địa điểm phòng phiếu tuân theo các quy định hướng dẫn hiện hành
 • Cố vấn cho các viên chức bầu cử của Quận về tài liệu huấn luyện nhân viên phòng phiếu liên quan đến tính tiện dụng cho người khuyết tật
 • Trợ giúp tuyển dụng các nhân viên phòng phiếu là đại diện cho những cử tri khuyết tật và cao niên

Thành Viên

Ủy ban bao gồm các đại diện từ:

 • Quyền của Người Khuyết Tật California
 • Ủy Ban Cố Vấn Cơ Quan Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia (IHSS)
 • Trung Tâm Trợ Giúp Người Khiếm Thị San Diego
 • Điều Phối Viên ADA Quận San Diego
 • Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego
 • Hội Đồng Tiểu Bang về Các Tình Trạng Khuyết Tật về Phát Triển

Nộp đơn làm thành viên »

 

rov-line

Lịch Trình Họp 2021

Ngày giờ có thể thay đổi.

Địa điểm:
San Diego Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA 92186-5520

Thời gian:
2:00 chiều – 3:00 chiều

Ngày:

Thứ Hai, ngày 25 tháng Một, 2021

Thứ Hai, ngày 26 tháng Tư, 2021

Thứ Hai, ngày 26 tháng Bảy, 2021

Thứ Hai, Ngày 4 tháng 10, 2021

Họp qua điện thoại

Họp qua điện thoại

Họp qua điện thoại

Họp qua điện thoại

Vui lòng liên lạc số 858-505-7202 nếu quý vị có câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin về họp qua điện thoại.

 

flag_header