Các Nguồn Trợ Giúp Cử Tri

Voter's Edge
Tìm hiểu thông tin thực tế trước khi quý vị bỏ phiếu. Voter’s Edge California là chương trình hợp tác giữa Cử Tri Thông Minh của Quỹ Giáo Dục Liên Đoàn Nữ Cử Tri California và MapLight. Công cụ này có phiên bản tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.


Tới Voter’s Edge »

Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri Chính Thức của Tiểu Bang California »

Xem Lá Phiếu Mẫu của Quý Vị »

 

flag_header