Những Công Việc của Văn Phòng Bầu Cử Như Thế nào: Chi tiết về việc ghi danh đi bầu của tôi tới đâu rồi?

Khi quý vị ghi danh đi bầu trong Quận San Diego, chi tiết về việc ghi danh đi bầu của quý vị, nó bao gồm tên của quý vị, địa chỉ cư ngụ và địa chỉ gởi thư, và đảng phái chính trị mình chọn, được nhập vào trong một dữ liệu ghi danh đi bầu tại địa phương.

Trong dữ liệu này, các hồ sơ ghi danh đi bầu được phân loại theo bốn dạng cử tri:

Các Hồ Sơ Đương Hoạt Động

 • Các cử tri đương hoạt động là những cư tri đã ghi danh và hợp lệ đi bầu.
 • Hồ sơ được chứa trong danh sách gởi thư để tất cả các tài liệu về bầu cử cho mỗi kỳ bầu cử mà trong đó cư tri hợp lệ đi bầu.
 • Những hồ sơ này được chứa trong danh sách Cử Tri có sẵn tại phòng phiếu được chỉ định vào Ngày Bầu Cử.
 • Các tài liệu bầu cử có thể gồm lá phiếu mẫu và các hướng dẫn chi tiết cho cử tri, các phiếu bầu bằng thư chính thức, những thẻ thông báo cử tri, cùng những thứ khác.

Các Hồ Sơ Không Còn Hoạt Động

 • Theo luật tiểu bang, văn phòng chúng tôi xếp các cử tri vào tình trạng không còn hoạt động khi:
  • thư được gởi trả lại từ địa chỉ của cử tri cho thấy rằng cử tri có thể đã chuyển ra ngoài California, hoặc không có lý do trình bày tại sao nó được trả lại;
  • dữ liệu bưu điện cho biết cử tri có thể đã chuyển ra ngoài California.
 • Những cử tri không còn hoạt động được gởi bằng bưu điện một phiếu xác nhận có thể chuyển tiếp.
 • Những cử tri không còn hoạt động là những cử tri được ghi danh đi bầu và hợp lệ để bỏ phiếu; tuy nhiên, họ không nhận được thư có liên quan đến-bầu cử.
 • Những cử tri này không phản ảnh được trong việc kiểm đếm số cử tri đi bầu hoặc các yêu cầu thu thập chữ ký và không nằm trong danh sách cử tri có được bởi những cuộc vận động tranh cử
 • Danh sách cử tri không còn hoạt động đóng vai trò là một mạng lưới an toàn cho những ai có thể đã di chuyển chổ ở và nói cách khác được hợp lệ đi bầu.
 • Những cử tri không còn hoạt động (những người chưa di chuyển chổ ở) có thể khôi phục lại tình trạng hoạt động của họ đơn giản bằng việc bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử, ký một thỉnh nguyện thư hoặc liên lạc trực tiếp với văn phòng chúng tôi để xác nhận địa chỉ của họ.
 • Trong những tình huống nhất định, những cử tri không còn hoạt động có thể bị xóa khỏi danh sách ghi danh đi bầu nếu họ không xác nhận hay cập nhật việc ghi danh của họ, và nếu họ không đi bầu trong hai cuộc bầu cử liên bang liên tiếp sau khi họ bị ngưng hoạt động.

Các Hồ Sơ Đang Chờ Giải Quyết

 • Thường thường, các hồ sơ cử tri đang chờ giải quyết là vì Văn Phòng Bầu Cử không nhận được tất cả các chi tiết cần thiết để ghi danh cử tri. Việc này có thể gồm địa chỉ hợp lệ hoặc chữ ký. Những cư dân này không ghi danh đi bầu một cách chính thức.
 • Chúng tôi cố gắng liên lạc với họ để cho họ biết nếu họ bỏ sót vài chi tiết yêu cầu cho việc ghi danh. Một khi họ trả lời đúng những chi tiết, chúng tôi có thể chuyển tên của họ sang danh sách Hồ Sơ Đương Hoạt Động và thông báo với họ rằng quý vị đã chính thức ghi danh đi bầu.
 • Những hồ sơ cử tri đang chờ giải quyết không được đưa vào bất cứ danh sách gởi thư nào cho các tài liệu bầu cử và không được đưa vào Danh Sách Cử Tri tại phòng phiếu.

Các Hồ Sơ Bị Hủy

 • Dạng này gồm các hồ sơ cử tri mà chi tiết ghi danh không còn hợp lệ nữa.
 • Các hồ sơ cử tri bị hủy vì chúng tôi nhận được sự xác nhận chi tiết chính thức rằng cử tri không còn hợp lệ để đi bầu ở Quận San Diego.
 • Các hồ sơ cử tri bị hủy không được đưa vào bất cứ danh sách gởi thư nào cho các tài liệu bầu cử và không được đưa vào Danh Sách Cử Tri.

Tìm hiểu thêm về việc Văn Phòng Bầu Cử cất giữ các hồ sơ cử tri cập nhật như thế nào

Tải bản sao dạng PDF của trang này

 

flag_header