Công Khai Tài Chánh Vận Động Tranh Cử

Công Khai Tài Chánh Vận Động Tranh Cử

Trang này có gì?

Mục Công Khai Tài Chánh Vận Động Tranh Cử địa phương này có hai cổng truy cập vào cơ sở dữ liệu:

 • Một cổng dành cho đại diện của các ứng cử viên địa phương và dự luật địa phương để nhập vào thông tin tài chánh cho cuộc vận động tranh cử của họ
 • Một cổng dành cho công chúng truy cập, nơi quý vị có thể nhìn thấy tài chánh vận động tranh cử của các ứng cử viên và dự luật địa phương (thường được gọi là các dự luật) trên lá phiếu của quý vị

Các Giới Hạn Đóng Góp Vận Động Tranh Cử Của Quận Được Điều Chỉnh 2021

Các Giới Hạn Đóng Góp Vận Động Tranh Cử Quận San Diego cho các chức vụ của quận đã được ấn định ở mức $900 cho mỗi cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử của quận. Các chức vụ đó bao gồm:

 • Giám Sát Quận
 • Thẩm Định Viên/Người Quản Lý Hồ Sơ/Lục Sự Quận
 • Biện Lý Quận
 • Cảnh Sát Trưởng của Quận
 • Thủ Quỹ/Nhân Viên Thu Thuế
 • Hội Đồng Giáo Dục Quận

Đóng Góp Cá Nhân

$900

Đóng Góp của Đảng Chính Trị

$28,700 Các Khu Giám Sát

$57,400 Các Chức Vụ Toàn Quận (ngoại trừ Hội Đồng Giáo Dục Quận)

Ghi chú: Các giới hạn đóng góp cá nhân áp dụng cho mỗi cuộc bầu cử và Chỉ các Chức Vụ của Quận mà thôi. 

Tìm hiểu thêm »

 

 

Cổng Thông Tin Vận Động Tranh Cử của Các Ứng Cử Viên và Dự Luật Địa Phương

 • Dịch vụ trực tuyến này có sẵn cho bất kỳ viên chức dân cử địa phương nào cần phải nộp các mẫu đơn công khai tài chánh vận động tranh cử với Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego
 • Đây là cổng thông tin mà quý vị sử dụng để điền và nộp các mẫu đơn công khai tài chánh vận động tranh cử
Đi Tới
spacer

 

Cổng Truy Cập Cho Công Chúng

 • Tại đây quý vị sẽ tìm thấy các báo cáo công khai tài chánh cho các vận động tranh cử của các ứng cử viên và dự luật địa phương mà phải nộp cho Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego
 • Điều này bao gồm các hồ sơ nộp cho các chức vụ quận, các dự luật của quận, các khu đặc biệt và các khu học chánh
 • Thông tin ở đây bao gồm dữ liệu cho bốn năm gần đây nhất
Đi Tới

(Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh)

spacer

Vui lòng lưu ý: Giới Hạn Đóng Góp của Quận San Diego dành cho các văn phòng Quận được ấn định vào năm 2017, ở mức $800 cho mỗi cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử của quận. Các văn phòng này bao gồm:

 • Hội Đồng Giám Sát
 • Thẩm Định Viên/Người Quản Lý Hồ Sơ/Lục Sự Quận
 • Biện Lý Khu
 • Cảnh Sát Trưởng Quận
 • Thủ Quỹ/Nhân Viên Thu Thuế
 • Hội Đồng Giáo Dục Quận

Để biết thêm thông tin, Nhấn vào đây (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh) »

Trang này không có gì?

Thông tin về các ứng cử viên và các dự luật cho các thành phố trong phạm vi Quận San Diego có thể tìm thấy tại văn phòng lục sự thành phố.

Để biết thông tin về các ứng cử viên và dự luật toàn tiểu bang (thường được gọi là dự luật) vui lòng xem trang mạng » của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh).

Các ứng cử viên không gây quỹ hoặc chi hơn $2,000 không cần phải cung cấp bản công khai chi tiết về các khoản chi hoặc đóng góp, tuy nhiên các ứng cử viên này vẫn phải đòi hỏi khai nộp hồ sơ. Để biết thêm thông tin về ngày hạn chót nộp hồ sơ, vui lòng xem trang mạng » của Ủy Ban Thực Hành Công Bằng Chính Trị

Các mẫu đơn chưa được chỉnh sửa cho các ứng cử viên và dự luật địa phương có sẵn để duyệt xét tại Văn Phòng Bầu Cử Quận »

 

flag_header