Dữ Kiện dành cho Cử Tri

Dữ Kiện dành cho Cử Tri

Expand All | Collapse All

 • Ai có thể ghi danh đi bầu?

  Một người:

  • Là công dân Hoa Kỳ
  • Là cư dân California
  • Ít nhất 18 tuổi vào hoặc trước cuộc bầu cử kế tiếp
  • Không ở nhà tù tiểu bang hay liên bang vì một tội đại hình
  • Không có phán quyết của tòa án tuyên bố bị mất năng lực tâm thần
 • Ai có thể ghi danh trước để đi bầu?

  Một người:

  • 16 hoặc 17 tuổi
  • Hội đủ tất cả các điều kiện khác để đi bầu

  Người này sẽ tự động được ghi danh đi bầu vào ngày anh ta/cô ta tròn 18 tuổi.

 • Khi nào tôi cần phải tái ghi danh đi bầu?

  Khi quý vị:

  • Chuyển nhà
  • Đổi tên
  • Hoặc muốn thay đổi đảng phái chính trị của quý vị
 • Tôi vừa mới chuyển đến California, Khi nào tôi có thể đi bầu?

  • Trước hết, quý vị phải ghi danh đi bầu
  • Không có giai đoạn chờ đợi đối với việc ghi danh đi bầu và bỏ phiếu ở California
  • Nếu quý vị cần ghi danh vào Ngày Bầu Cử hoặc 14 ngày trước Ngày Bầu Cử, quý vị có thể ghi danh có điều kiện, và sau đó bỏ phiếu tạm thời tại văn phòng Bầu Cử
  • o Để biết thêm thông tin
 • Ghi danh đi bầu có điều kiện là gì?

  Nếu quý vị chưa ghi danh đi bầu trước thời hạn ghi danh 15 ngày, quý vị có thể ghi danh đi bầu có điều kiện và bầu bằng lá phiếu tạm thời.

  • Để làm việc này, quý vị phải tới Văn Phòng Bầu Cử trong vòng 14 ngày trước cuộc bầu cử hoặc vào Ngày Bầu Cử
  • Sau khi hồ sơ ghi danh đi bầu của quý vị được giải quyết và chúng tôi có thể xác nhận là quý vị chưa bỏ phiếu ở nơi khác trong tiểu bang, việc ghi danh của quý vị sẽ có hiệu lực
  • Khi đó lá phiếu tạm thời mà quý vị bầu có thể được tính
  • Để biết thêm thông tin về thủ tục ghi danh đi bầu có điều kiện »
 • Tôi có cần phải ghi danh với một đảng phái chính trị cụ thể không?

  • Không. Quý vị có thể đánh dấu ô ghi là "Không, tôi không muốn cho biết lựa chọn đảng phái chính trị"
  • Sau đó quý vị sẽ được ghi danh theo diện "Không Có Lựa Chọn Đảng Phái Chính Trị" hoặc "NPP"
  • Vui lòng lưu ý: Các cử tri NPP có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong một cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, trừ cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ, phó tổng thống hoặc cho các thành viên của ủy ban trung ương quận của đảng phái chính trị. Trước cuộc bầu cử, mỗi đảng phái chính trị sẽ quyết định các cử tri NPP có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống của họ hay không
 • Tôi không đi bầu trong cuộc bầu cử gần đây. Tôi có cần phải tái ghi danh đi bầu không?

  Không. Nếu địa chỉ hiện tại của quý vị khớp với địa chỉ ghi danh đi bầu, quý vị vẫn đang ghi danh đi bầu.

  Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh đi bầu của quý vị ở đây hoặc gọi cho chúng tôi tại số (858) 565-5800.

 • Tôi không biết là tôi đã được ghi danh đi bầu hay chưa. Làm thế nào để biết điều này?

  Quý vị có thể xem ở đây hoặc gọi Văn Phòng Bầu Cử tại số (858) 565-5800.

 • Tôi vừa mới chuyển nhà và vẫn chưa ghi danh đi bầu lại

  • Quý vị có thể cập nhật bằng cách ghi danh đi bầu lại ở đây hoặc bằng cách nộp tờ mẫu đơn ghi danh đi bầu. Quý vị cũng có thể lấy mẫu đơn này tại Văn Phòng Bầu Cử, Nha Lộ Vận California (DMV), đa số các thư viện hoặc văn phòng lục sự thành phố
  • Quý vị phải điền đầy đủ đơn xin ghi danh mới
  • Nếu quý vị hiện đã thông báo về địa chỉ mới của quý vị cho DMV hoặc Bưu Điện Hoa Kỳ, hồ sơ ghi danh đi bầu của quý vị sẽ tự động được cập nhật
  • Nếu quý vị chuyển nhà - trong phạm vi Quận San Diego - tối đa 14 ngày trước một cuộc bầu cử, quý vị có thể đi bầu tại địa điểm phòng phiếu cũ, địa điểm phòng phiếu mới, hoặc tới văn phòng Bầu Cử để bỏ phiếu
 • Tôi bỏ phiếu ở đâu?

  • Các địa điểm phòng phiếu có thể thay đổi, vì vậy vui lòng xác nhận địa điểm phòng phiếu của quý vị trước khi đến
  • Nếu quý vị đi bầu tại các phòng phiếu và không phải là cử tri bầu bằng thư, phòng phiếu hiện tại của quý vị được ghi ở mặt sau Tập Sách Thông Tin Cử Tri và Lá Phiếu Mẫu của quý vị
  • Đồng thời, bắt đầu từ ba tuần trước cuộc bầu cử, quý vị có thể tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị trên mạng trực tuyến.
  • Hoặc quý vị có thể bỏ phiếu theo cách đơn giản - là từ nhà
 • Tại sao địa điểm phòng phiếu của tôi thay đổi?
  • Lý do thường gặp nhất là địa điểm phòng phiếu trước đây có thể không sẵn sàng để dùng bây giờ
  • Đôi khi chúng tôi tìm được một địa điểm phòng phiếu dễ sử dụng hơn cho các cử tri có nhu cầu đặc biệt
  • Có thể có các thay đổi về ranh giới khu hoặc phân khu bầu cử
  • Các địa điểm phòng phiếu có thể thay đổi tùy thuộc vào hình thức bầu cử - tổng tuyển cử, bầu cử sơ bộ, hay là bầu cử đặc biệt
  • Số lượng cử tri ghi danh đi bầu có thể thay đổi
 • Tại sao tôi cần phải bầu bằng thư thay vì tới phòng phiếu?

  Nếu trong một Khu Bầu Cử có 250 cử tri ghi danh đi bầu hoặc ít hơn, quý vị có thể nhận được lá phiếu bầu bằng thư và một thông báo cho biết sẽ không có địa điểm phòng phiếu cho Khu Bầu Cử của quý vị trong cuộc bầu cử sắp tới.

  Việc bỏ phiếu bằng thư rất đơn giản và cho quý vị nhiều lựa chọn bỏ lá phiếu bầu bằng thư của quý vị hơn. Các lựa chọn đó là:

  • Bằng thư trước Ngày Bầu Cử
  • Tại bất kỳ địa điểm nào trong số nhiều địa điểm nộp lá phiếu bầu bằng thư trên toàn quận trong tuần trước Ngày Bầu Cử
  • Tại văn phòng Bầu Cử
  • Tại bất kỳ phòng phiếu nào vào Ngày Bầu Cử. Liên lạc với chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị địa chỉ của các phòng phiếu nơi gần nhất
 • Văn phòng Bầu Cử nằm ở đâu?
 • Tôi có thể có thêm thông tin về cuộc bầu cử sắp tới ở đâu?

  Khi gần đến cuộc bầu cử sắp tới, quý vị có thể tìm thấy rất nhiều thông tin ở đây »

spacer
flag_header