Thông Tin Bầu Cử

CAFlag700x370px

Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới

Đối với cuộc bầu cử sắp tới, mọi cử tri đã ghi danh có bỏ phiếu thường xuyên sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện. Các lá phiếu bắt đầu được gởi qua đường bưu điện vào tuần của ngày 9 tháng Năm.

Quý vị chọn bỏ phiếu khi nào, bỏ phiếu ở đâu và bỏ phiếu bằng cách nào! Bầu cử không còn là một sự kiện diễn ra trong một ngày và không cần phải đợi đến Ngày Bầu Cử để bỏ phiếu. Quý vị có thể bỏ phiếu thoải mái tại nhà của mình hoặc đến Trung Tâm Bỏ Phiếu gần quý vị. Sự lựa chọn là của quý vị!

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Thống Đốc sẽ là cuộc bầu cử toàn quận đầu tiên được tiến hành theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri.

rov-line
What I Need To Know
Public Notices and More
What Is On My Ballot?
rov-line
flag_header