Thông Tin Bầu Cử

CAFlag700x370px

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Tiểu Bang California - Ngày 14 tháng Chín, 2021

Mỗi cử tri đã ghi danh hợp lệ sẽ nhận được một lá phiếu qua thư cho cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc tiểu bang sắp tới. Các cử tri sẽ có lựa chọn để gởi trả lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện hoặc tại một trong nhiều địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư thuận tiện khắp quận.

Tại sao chúng ta có một cuộc bầu cử?

California là một trong 19 tiểu bang cho phép bất kỳ quan chức dân cử nào cũng có thể bị “bãi nhiệm”. Lần đầu tiên sau gần 20 năm, California sẽ tổ chức một cuộc bầu cử để hỏi cử tri xem họ có muốn cách chức thống đốc hay không.

Lá phiếu sẽ hỏi hai câu:

1) Quý vị có muốn bãi nhiệm thống đốc không?

2) Nếu bị bãi nhiệm, quý vị muốn ai thay thế ông ta?

Sẽ có các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp không?

Có. Các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp khắp quận sẽ mở cửa trong bốn ngày, thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín đến thứ Ba, ngày 14 tháng Chín.

Tránh xếp hàng và bỏ phiếu sớm:

  • Tại Văn Phòng Bầu Cử, bắt đầu từ ngày 16 tháng Tám, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
  • Tại một địa điểm bỏ phiếu gần quý vị hoặc Văn Phòng Bầu Cử từ thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín đến thứ Hai, ngày 13 tháng Chín, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Tất cả sẽ lại được mở vào Ngày Bầu Cử khi giờ bỏ phiếu sẽ thay đổi từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More

Cáo Thị và Nhiều Hơn Nữa

rov-line
What Is On My Ballot?

Trên Lá Phiếu Của Tôi Có Gì

 

spacer
flag_header