Thông Tin về Cuộc Bầu Cử

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử

Ngày 19 Tháng Ba, 2019 - Quận San Diego, California Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Khu Cứu Hỏa Julian-Cuyamaca

Những Ngày Quan Trọng Và Những Câu Hỏi Thường Gặp

Cáo Thị

Lá Phiếu Mẫu & Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri

           Kiểm Chứng Việc Nhận Được Phiếu Bầu Bằng Thư

Cáo Thị Đếm Phiếu Bằng Tay 1%

 

Cuộc Bầu Cử Bằng Thư Địa Phương Đặc Biệt Thành Phố Solana Beach – Ngày 7 tháng Năm, 2019

           Những Ngày Quan Trọng Và Những Câu Hỏi Thường Gặp

            Cáo Thị

           Lá Phiếu Mẫu & Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri

 

Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống - Ngày 3 tháng Ba, 2020 

            Bỏ Phiếu cho Tổng Thống Vào Năm Tới? Hãy Bảo Đảm Quý Vị Có Thể!  

spacer
flag_header