Thông Tin Bầu Cử

rov-line

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt, Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4, Ngày 15 tháng Tám, 2023

Cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt này là để điền khuyết chức vụ Giám Sát Quận Khu 4 cho phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng Giêng 2027. Chỉ những cử tri cư ngụ trong Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4 mới hợp lệ tham gia cuộc bầu cử. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ, thì một cuộc bầu cử chung kết đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 , 2023.

Mọi cử tri hợp lệ có bỏ phiếu thường xuyên cư ngụ trong phạm vị Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4 sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện vào tuần của ngày 16 tháng 7 cho cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt này.

Dưới đây là những phương cách bỏ phiếu của quý vị.

  • Quý vị có thể hoàn thành lá phiếu của mình một cách thoải mái tại nhà và gởi trả lại qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ. Chữ ký của quý vị là bắt buộc để phiếu bầu của quý vị được đếm!
  • Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 18 tháng 7, quý vị sẽ có thêm phương cách nộp lại phiếu bầu của mình tại một trong 27 thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nằm khắp khu 4.
  • Nếu quý vị muốn bỏ phiếu trực tiếp, phương cách đó cũng có sẵn. Tránh xếp hàng dài bằng cách tận dụng một trong mười ngày bỏ phiếu trực tiếp sớm!

Bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 5 tháng 8, bảy trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho đến ngày bỏ phiếu cuối cùng vào thứ Ba, ngày 15 tháng 8, khi mười bốn trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Khu 4 bao gồm các cộng đồng Lemon Grove, La Mesa, North Clairemont, Hillcrest, Balboa Park, North Park, Bankers Hill, Old Town, Mission Hills, Normal Heights, University Heights, Oak Park, Webster, Valencia Park, Encanto, Bay Terraces, Paradise Hills, Skyline, Kearny Mesa, Clairemont Mesa, Linda Vista, Birdland, Serra Mesa, Civita, một phần của Grantville, City Heights, Rolando, Azalea Park, Chollas Creek, Rolando Park, Kensington-Talmadge, Mid-City, Montezuma Mesa, SDSU Mission Valley, Crest-Dehesa, Spring Valley, Casa de Oro, Mt. Helix, and Rancho San Diego.

Không chắc liệu quý vị có cư ngụ trong phạm vi Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4 không? Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

 

rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More
rov-line
What Is On My Ballot?

Trên Lá Phiếu Của Tôi Có Gì?

 

rov-line

Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới:

Cuộc Bầu Cử Điền Khuyết Đặc Biệt Thành Phố Chula Vista, Ngày 7 tháng Mười Một, 2023

Tất cả cử tri bỏ phiếu thường xuyên cư ngụ tại Thành Phố Chula Vista sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện vào tuần của ngày 8 tháng Mười.

Cuộc bầu cử đặc biệt này là để điền khuyết vị trí Luật Sư Thành Phố trong phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng Mười Hai, 2026.

Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 10 tháng Mười, quý vị sẽ có lựa chọn để nộp lại lá phiếu của mình tại một trong 11 địa điểm thùng thu nhận phiếu bầu chính thức trên khắp thành phố Chula Vista.

Nếu quý vị muốn bỏ phiếu trực tiếp thì cách đó cũng có sẵn. Hãy tận dụng cơ hội bỏ phiếu sớm! Bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 28 tháng Mười, ba trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho đến ngày bỏ phiếu cuối cùng vào thứ Ba, ngày 7 tháng Mười Một, khi sáu trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Danh sách các trung tâm bỏ phiếu và địa điểm thu nhận phiếu bầu chính thức sẽ có sẵn trước ngày 1 tháng Chín.

Sẽ còn thêm nhiều thông tin, vui lòng quay lại kiểm tra .

Tất cả cử tri bỏ phiếu thường xuyên sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện cho tất cả các cuộc bầu cử tương lai.

Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới vào Năm 2024 :

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống, ngày 5 tháng Ba, 2024

Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống, ngày 5 tháng Mười Một, 2024

flag_header