Thông Tin về Cuộc Bầu Cử

Tổng Tuyển Cử Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020

Các Sắc Lệnh Hành Pháp của Thống Đốc (N-64-20 và N-67-20) là để đối phó với Đại dịch COVID-19 và đưa ra hướng dẫn để nhằm bảo đảm người dân California có thể thực hiện quyền bỏ phiếu một cách an toàn, kín đáo và dễ dàng tiếp cận được trong suốt Kỳ Tổng Tuyển Cử Tổng Thống 2020.

Điều này có ý nghĩa gì với quý vị?

  1. Tất cả các cử tri đã ghi danh có đi bầu liên tục ở California sẽ nhận được một lá phiếu bầu bằng thư.
  2. Nếu quý vị cần bỏ phiếu trực tiếp, các địa điểm phòng phiếu sẽ mở trong bốn ngày, từ 31 tháng Mười đến 3 tháng Mười Một. Sẽ có ít địa điểm hơn trong các cuộc bầu cử trước, do đó, địa điểm phòng phiếu được chỉ định của quý vị có thể đã thay đổi.
rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More

Cáo Thị và Nhiều Hơn Nữa

 

rov-line
What Is On My Ballot?
spacer
flag_header