Thông Tin Bầu Cử

Những Cuộc Bầu Cử Sắp Tới:

Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống, ngày 5 tháng Ba, 2024

Sẽ có nhiều thông tin, vui lòng trở lại kiểm tra.

Mọi cử tri hợp lệ sẽ tự động nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện.

 

rov-line
What I Need To Know

Tôi Cần Biết Chuyện Gì

Hiểu Biết Thực Tế

 

Public Notices and More
What Is On My Ballot?

Trên Lá Phiếu Của Tôi Có Gì?

 

rov-line
flag_header