Thông Tin Bầu Cử

rov-line

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt, ngày 7 tháng 11, 2023

Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4

Cuộc bầu cử chung kết đặc biệt này là để điền khuyết chức vụ trong Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4 cho phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng Giêng 2027.

Chỉ những cử tri cư ngụ trong Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4 mới hợp lệ tham gia cuộc bầu cử.

Không chắc liệu quý vị có cư ngụ trong phạm vi Địa Hạt Giám Sát Khu 4 không? Nhấn vào đây để tìm hiểu.

 

Thành phố Chula Vista

Cuộc bầu cử đặc biệt này là để điền khuyết chức vụ Luật Sư Thành Phố Chula Vista cho phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 12, 2026. Chỉ những cử tri cư ngụ trong Thành Phố Chula Vista mới hợp lệ tham gia cuộc bầu cử.

Không chắc liệu quý vị có cư ngụ trong phạm vi Thành Phố Chula Vista không? Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

 

Khu Tiện Ích Công Cộng Fallbrook và Sở Thủy Cục Địa Phương Rainbow 

Cử tri sẽ có cơ hội bỏ phiếu cho dự luật trên lá phiếu. Chỉ những cử tri cư ngụ tại một trong những khu này mới đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử.

Thông Báo Bầu Cử và Biện Luận

  Khu Tiện Ích Công Cộng Fallbrook  Dự Luật

  Sở Thủy Cục Địa Phương Rainbow  Dự Luật

Không chắc liệu quý vị có cư ngụ trong phạm vi khu không? Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

rov-line

Mọi cử tri có bỏ phiếu thường xuyên cư ngụ tại một trong các khu được đề cập ở trên sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện vào tuần lễ của ngày 8 tháng 10 cho cuộc bầu cử đặc biệt.

Theo đây là các phương cách bỏ phiếu của quý vị:

  • Hoàn thành lá phiếu của quý vị một cách thoải mái tại nhà của mình và gởi trả nó lại qua Bưu Điện Hoa Kỳ. Chữ ký của quý vị là bắt buộc để phiếu bầu của quý vị được tính!
  • Bắt đầu thứ Ba, ngày 10 tháng 10, quý vị sẽ có thêm lựa chọn nộp trả lại lá phiếu bầu của mình tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào tọa lạc trên toàn quận.

Nếu quý vị muốn bỏ phiếu trực tiếp, chọn lựa đó cũng có sẵn như vậy. Tránh xếp hàng dài bằng cách tận dụng lợi thế của việc bỏ phiếu trực tiếp sớm:

  • Bắt đầu thứ Hai, ngày 9 tháng 10, bỏ phiếu sớm sẵn có tại Văn Phòng Bầu Cử, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vào ngày bỏ phiếu cuối cùng, ngày 7 tháng 11, Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
  • Bắt đầu thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, vài trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho đến ngày bỏ phiếu cuối cùng ngày 7 tháng 11, khi mà tất cả trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More
rov-line
What Is On My Ballot?
rov-line

Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới:

Cuộc Bầu Cử Điền Khuyết Đặc Biệt – Chưởng Quản Khu 1, Khu Học Chánh Trung Học Fallbrook Union, Ngày 19 tháng 9, 2023 

Mọi cử tri đã ghi danh có đi bầu thường xuyên cư ngụ ở Khu 1 Chưởng Quản sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện vào tuần của ngày 20 tháng 8. Đây chỉ là cuộc bầu cử bằng thư, sẽ không có trung tâm bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử đặc biệt này để điền khuyết chức vụ Chưởng Quản Khu 1 cho nhiệm kỳ chấm dứt vào tháng 12, 2026.

Dưới đây là các phương cách bỏ phiếu của quý vị:

  • Quý vị có thể hoàn tất lá phiếu của mình một cách thoải mái tại nhà và gởi trả lại qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ. Chữ ký của quý vị là bắt buộc để phiếu bầu của quý vị được tính!
  • Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 22 tháng 8, quý vị sẽ có thêm cách nộp trả lại phiếu bầu của mình tại một trong hai thùng thu nhận phiếu bầu chính thức trong khu. Một thùng sẽ được đặt ngoài trời và thu nhận phiếu 24 giờ một ngày cho đến 8 giờ tối ngày 19 tháng 9. Thùng còn lại được đặt sẵn bên trong và việc ra vào theo giờ hoạt động của cơ sở.
  • Nếu muốn bỏ phiếu trực tiếp, quý vị có thể đến Văn Phòng Bầu Cử ở Kearny Mesa bắt đầu từ thứ Hai, ngày 21 tháng 8, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Những Ngày Quan Trọng

Cáo Thị

Hiểu Biết Thực Tế 

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Các Địa Điểm Thùng Thu Nhận Phiếu Bầu (Danh Sách) (Bản Đồ)

Các Tuyên Bố của Ứng Cử Viên - Âm Thanh

Thông Báo – Kiểm Đếm Bằng Tay Một Phần Trăm Phiếu Bầu

Kết Quả Bầu Cử 

 

Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới vào Năm 2024 :

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống, ngày 5 tháng Ba, 2024

Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống, ngày 5 tháng Mười Một, 2024

flag_header