Thông Tin về Cuộc Bầu Cử

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt Quốc Hội Tiểu Bang Địa Hạt 79 Ngày 6 tháng Tư, 2021

Tất cả cử tri đã ghi danh có đi bầu tích cực đang cư ngụ ở Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua thư bưu điện. Quý vị không chắc liệu mình có sống ở địa hạt 79 quốc hội tiểu bang? Quý vị có thể tìm để biết ở đây.

Nếu quý vị cần bỏ phiếu trực tiếp, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử thứ Ba, ngày 6 tháng Tư, 2021. Sẽ có ít địa điểm phòng phiếu hơn so với các cuộc bầu cử trước, do đó, địa điểm phòng phiếu được chỉ định của quý vị rất có thể đã thay đổi.

rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More
rov-line
What Is On My Ballot?

Trên Lá Phiếu Của Tôi Có Gì

Các Tuyên Bố của Ứng Cử Viên – Âm Thanh

spacer
flag_header