Thông Tin Bầu Cử

rov-line

Tổng Tuyển Cử Tổng Thống, Ngày 5 tháng Mười Một, 2024

Kiểm tra hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị để xác minh đảng chính trị quý vị đã chọn, địa chỉ nhà và nếu có khác địa chỉ gởi thư. Nếu cần cập nhật, quý vị có thể điền đầy đủ trực tuyến một mẫu đơn ghi danh mới.

rov-line

Theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri California, mọi cử tri đã ghi danh có bỏ phiếu thường xuyên tại Quận San Diego sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện vào tuần của ngày 6 tháng Mười, 2024.

Dưới đây là các phương cách bỏ phiếu của quý vị:

GỬI ĐI

Quý vị có thể bầu đầy đủ lá phiếu của mình một cách thoải mái tại nhà và gởi lại qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ. Cần có chữ ký của quý vị trên phong bì hồi báo để phiếu bầu của quý vị được đếm!

NỘP LẠI

Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 8 tháng Mười, quý vị sẽ có thêm cách để nộp lại phiếu bầu của mình tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào ở khắp quận.

ĐẾN NƠI

Nếu quý vị muốn bỏ phiếu trực tiếp, cách đó cũng có sẵn. Tránh xếp hàng dài bằng việc tận dụng phương cách bỏ phiếu trực tiếp sớm:

  • Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 7 tháng Mười, bỏ phiếu sớm có sẵn tại Văn Phòng Bầu Cử, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
  • Bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 26 tháng Mười, một số trung tâm bỏ phiếu và Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều đến ngày 4 tháng Mười Một.
  • Bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 2 tháng Mười Một, hơn 200 trung tâm bỏ phiếu và Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều đến ngày 4 tháng Mười Một.
  • Vào ngày bỏ phiếu cuối cùng, thứ Ba, ngày 5 tháng Mười Một, tất cả trung tâm bỏ phiếu, thùng thu nhận phiếu bầu chính thức và Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
rov-line
Những Gì Tôi Cần Biết
rov-line
Cáo Thị và Nhiều Hơn Nữa
rov-line
Trên Lá Phiếu Của Tôi Có Gì?

Trên Lá Phiếu Của Tôi Có Gì?

 

rov-line
rov-line
flag_header