Thông Tin Bầu Cử

CAFlag700x370px

Bầu Cử Tổng Quát Toàn Tiểu Bang, ngày 8 tháng Mười Một, 2022

Cho cuộc bầu cử tới đây, mọi cử tri bỏ phiếu thường xuyên sẽ tự động nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện. Các lá phiếu sẽ bắt đầu được gởi ra vào ngày 8 tháng Mười, 2022. Quý vị dự kiến sẽ nhận được lá phiếu của mình trong cùng tuần lễ đó.

Một danh sách đầy đủ địa điểm thùng thu nhận phiếu bầu và trung tâm bỏ phiếu sẽ có sẵn tại đây vào ngày 9 tháng Chín.

rov-line
What I Need To Know
Public Notices and More
What Is On My Ballot?

Trên Lá Phiếu Của Tôi Có Gì?

 

rov-line
flag_header