Thông Tin Bầu Cử

CAFlag700x370px

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Tiểu Bang California – Ngày 14 tháng Chín, 2021

rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More
rov-line
What Is On My Ballot?
rov-line

Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Chưởng Quản Khu 5 – Khu Học Chánh Trung Học San Dieguito Union – Ngày 2 tháng Mười Một, 2021

Mọi cử tri hợp lệ cư trú trong học khu sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua đường bưu điện. Nếu quý vị muốn bỏ phiếu trực tiếp, quý vị có thể bỏ phiếu tại Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu từ thứ Hai, ngày 4 tháng Mười. Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Không có địa điểm bỏ phiếu nào sẽ được chỉ định.

Cáo Thị

Các Tuyên Bố của Ứng Cử Viên - Âm Thanh

Mẫu Đơn Tuyên Bố Xác Minh Chữ Ký

Cuộc Bầu Cử Địa Phương Thành Phố La Mesa – Ngày 2 tháng Mười Một, 2021

Mọi cử tri hợp lệ cư trú trong Thành Phố La Mesa sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua đường bưu điện. Nếu quý vị muốn bỏ phiếu trực tiếp, quý vị có thể bỏ phiếu tại Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu từ thứ Hai, ngày 4 tháng Mười. Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Không có địa điểm bỏ phiếu nào sẽ được chỉ định.

Cáo Thị

Thông Tin Bầu Cử | La Mesa, CA – Trang Mạng Chính Thức

Các Tuyên Bố của Ứng Cử Viên - Âm Thanh

Mẫu Đơn Tuyên Bố Xác Minh Chữ Ký

ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN PHIẾU BẦU BẰNG THƯ

 

flag_header