Trợ Giúp Ngôn Ngữ

Trợ Giúp Ngôn Ngữ

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego thông tin cho các cử tri, bao gồm cả những người có trình độ Anh Ngữ giới hạn, bằng việc tạo điều kiện tiếp cận bình đẩng các dịch vụ và tài liệu. Theo luật liên bang và tiểu bang, Văn Phòng Bầu Cử cung cấp các công cụ và dịch vụ được thiết kế để tăng khả năng tiếp cận cho cử tri sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Đạo luật Quyền Bầu cử, được ban hành năm 1965 yêu cầu Văn Phòng Bầu Cử cung cấp sự hỗ trợ ngôn ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Việt và tiếng Trung Hoa.

Nhấn vào đây để yêu cầu tài liệu tiếng Tây BanNha, Phi Luật Tân, Việt Nam và Trung Hoa »

Bộ Luật Bầu Cử California yêu cầu Tổng Thư Ký Tiểu Bang California xác định các khu bầu cử, nơi có ít nhất 3% cư dân đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu là thành viên của một ngôn ngữ thiểu số đơn lẻ và thiếu kỹ năng tiếng Anh để bỏ phiếu mà không cần sự trợ giúp. Dựa vào việc xác định này, Văn Phòng Bầu Cử cung cấp một số tài liệu và dịch vụ bằng tiếng Ả Rập và Hàn Quốc.

Để phục vụ cử tri Quận San Diego những người nói tiếng Ả Rập và Hàn Quốc, Văn Phòng Bầu Cử cung cấp các lá phiếu tham khảo, được gọi là bản sao lá phiếu, bằng những ngôn ngữ này. Lá phiếu tham khảo là bản sao của phiếu bầu chính thức, được dịch ra các ngôn ngữ này và chỉ có sẵn trong các khu bầu cử được chọn..

Đây là những cách quý vị có thể xem hoặc yêu cầu một lá phiếu bầu tham khảo:

  1. Để yêu cầu một bản sao của một lá phiếu bầu tham khảo qua thư hoặc email quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ở số 858-565-5800 hoặc rovmail@sdcounty.ca.gov.
  2. Yêu cầu một nhân viên phòng phiếu tại các phòng phiếu được chọn cung cấp một bản sao của lá phiếu tham khảo. Nếu quý vị cần giúp đỡ đánh dấu lá phiếu của mình,quý vị có thể đưa một người nào đó vào phòng phiếu để giúp quý vị.
  3. 3. Quý vị có thể xem Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri California bằng tiếng Ả Rập và Hàn Quốc, bằng cách vào sos.ca.gov.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi theo số 858-565-5800.