Trở Thành Nhân Viên Phòng Phiếu

Trở Thành Nhân Viên Phòng Phiếu

Chúng tôi cần quý vị!

Trở thành nhân viên phòng phiếu và tham dự vào nền dân chủ Hoa Kỳ bằng hành động. Mỗi cuộc bầu cử, chúng tôi tuyển dụng 8,000 tình nguyện viên để trợ giúp cử tri tại các phòng phiếu. Là nhân viên phòng phiếu mới hoặc đã từng tham gia, quý vị sẽ được huấn luyện và nhận được các tài liệu để bảo đảm quý vị tự tin và sẵn sàng trợ giúp cử tri trong Ngày Bầu Cử.

 

Nộp Đơn Ngay Bây Giờ

 

Ai có thể trở thành nhân viên phòng phiếu? Quý vị phải:

 • Là một công dân Hoa Kỳ và đã ghi danh đi bầu ở CA hoặc là một thường trú dân hợp pháp với một số An Sinh Xã Hội
 • Ít nhất 18 tuổi
 • Nói, đọc và viết tiếng Anh
 • Hoàn thành chương trình huấn luyện trực tiếp và trực tuyến bắt buộc
 • Sẵn sàng làm việc từ 5 giờ 45 sáng đến 10 giờ tối vào Ngày Bầu Cử
 • Trợ giúp sắp đặt phòng phiếu vào buổi tối trước Ngày Bầu Cử
 • Có phương tiện đi lại tới địa điểm phòng phiếu chỉ định cho quý vị
Chúng tôi cần các nhân viên phòng phiếu song ngữ!

Chúng tôi cần các nhân viên phòng phiếu song ngữ!

Quận San Diego trả thêm $15 thù lao cho các nhân viên phòng phiếu thông thạo tiếng Anh và được phân công trợ giúp các cử tri bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ sau đây:

 • Tiếng Ả-Rập
 • Tiếng Trung Quốc
 • Tiếng Phi Luật Tân
 • Tiếng Đại Hàn
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Việt Nam

Nhân viên phòng phiếu là các tình nguyện viên trong cộng đồng, được nhận một khoản thù lao từ $75 đến $150 tùy thuộc vào chức vụ.

Tìm hiểu về các chương trình nhân viên phòng phiếu đặc biệt của chúng tôi:

 • Sinh viên trung học phảít nhất 16 tuổi và theo học tại một trường tham gia Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Dành cho Học Sinh Trung Học. Thông Tin Thêm »
 • Các sinh viên đại học phải hiện đang đi học và có thể yêu cầu cấp giấy chứng nhận phục vụ cộng đồng ngoài khoản thù lao. Đơn Xin »
 • Nhân viên Quận San Diego có thể được nhận mức lương thông thường của mình cũng như khoản thù lao. Đơn Xin »
 • Nhân viên tiểu bang California cũng có thể được nhận mức lương thông thường và khoản thù lao. Đơn Xin »
 • Những người gây quỹ có thể đề nghị các thành viên nhóm, tổ chức hoặc câu lạc bộ của họ tình nguyện tham gia làm nhân viên phòng phiếu và tặng khoản tiền thù lao của họ cho tổ chức. Đơn Xin »

Các nhân viên phòng phiếu làm gì?

 • Hoàn thành chương trình huấn luyện bắt buộc • Sắp đặt thiết bị và vật dụng tại địa điểm phòng phiếu
 • Trợ giúp cử tri một cách chính xác trong ngày bầu cử hoặc giám sát một số địa điểm phòng phiếu
 • Cung cấp dịch vụ xuất sắc cho các nhóm cử tri đa dạng
 • Nhận một khoản thù lao Có bốn chức vụ nhân viên phòng phiếu, mỗi chức vụ có mức thù lao và các trách nhiệm riêng
 • Làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể

Sẽ mất bao nhiêu thời gian?

 • Một số nhân viên phòng phiếu tới lấy vật dụng và thiết bị 10 ngày trước Ngày Bầu Cử
 • Sắp đặt địa điểm phòng phiếu vào buổi tối trước Ngày Bầu Cử
 • Có mặt tại địa điểm phòng phiếu lúc 5:45 sáng vào Ngày Bầu Cử
 • Kết thúc bằng cách đóng cửa phòng phiếu vào khoảng 10 giờ tối hoặc trễ hơn vào Ngày Bầu Cử
 • Trước Ngày Bầu Cử, hoàn thành 60 đến 90 phút huấn luyện trực tuyến và trực tiếp tham gia một lớp huấn luyện kéo dài hai hoặc ba giờ đồng hồ

Vào Ngày Bầu Cử, nếu tôi quên những gì đã học trong đợt huấn luyện thì sao?

 • Các nhân viên phòng phiếu làm chung với quý vị cũng tham gia các buổi huấn luyện và có thể nhớ những điều quý vị quên và ngược lại
 • Quý vị sẽ có Sổ Tay Hướng Dẫn Nhân Viên Phòng Phiếu để tham khảo
 • Quý vị sẽ có một danh sách đánh dấu những việc cần làm cho mỗi chức vụ
 • Chúng tôi sẽ có một đường dây khẩn trợ giúp nhân viên phòng phiếu – với nhân viên là các chuyên viên được huấn luyện thành thạo – để các nhân viên phòng phiếu có thể gọi trước và trong Ngày Bầu Cử
 • Có các hội thảo không bắt buộc cho nhân viên phòng phiếu, vì vậy quý vị có thể thực hành giải quyết các tình huống khác nhau hoặc hỏi các câu hỏi cụ thể với nhân viên chuyên môn thành thạo
 • Có các Đại Diện Hỗ Trợ Tại Chỗ, đi lại giữa các địa điểm phòng phiếu và có thể giúp nếu quý vị có câu hỏi hay gặp rắc rối

Các nhân viên phòng phiếu làm việc ở đâu?

Có tới 1,600 địa điểm phòng phiếu trên toàn Quận San Diego. Gửi đơn xin của quý vị đến:

 • ROV Poll Worker Department, 5600 Overland Ave., San Diego, CA 92123
 • Fax 858-505-7299
 • Email pollworker@sdcounty.ca.gov 
 • Hoặc gọi số (858) 565-5800 nếu có câu hỏi

Việc nộp đơn xin làm nhân viên phòng phiếu không bảo đảm là quý vị sẽ được nhận vào làm.
Văn Phòng Bầu Cử có quyền điều chỉnh các nhiệm vụ đã được giao phó khi cần.

Nhân viên phòng phiếu cần phải có những kỹ năng gì?

 • Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể
 • Có khả năng làm việc với các thành phần dân số đa dạng
 • Sẵn sàng làm theo các hướng dẫn
 • Biết phục vụ tốt cử tri
 • Thái độ tích cực

 

flag_header