Tin Tức

Epw_small

Hãy Làm Nhân Viên Phòng Phiếu!

Các Tổ Chức Cơ Sở Trong Cộng Đồng Nếu quý vị thuộc bất cứ hội đoàn hoặc tổ chức nào, quý vị có thể cho những thành viên của mình biết làm việc tại các phòng phiếu có thể là một cách tốt để gây quỹ, và cùng với những thành viên của mình ủng hộ tiền thù lao đó cho hội đoàn.
Những Cơ Sở Thương Mại ở San Diego Đang tìm những cơ hội cho người tình nguyện để làm cho địa phương liên kết với cộng đồng và mang đến cho công dân sự cam kết đầy ý nghĩa? Làm nhân viên phòng phiếu là một cơ hội tuyệt vời để các nhân viên của quý vị được học hỏi về tinh thần tự nguyện và giúp đáp ứng nhu cầu thực sự của cộng đồng.
Chương Trình Làm Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Học Sinh Trung Học Bộ Luật Bầu Cử California Đoạn 12302 cho phép các học sinh trung học được làm nhân viên phòng phiếu và được tích cực tham gia trong tiến trình bầu cử, cho dù nếu các em chưa hội đủ tiêu chuẩn để được bỏ phiếu. Chương trình này đã bắt đầu vào năm 1988 và thành công rất mỹ mãn. Các học sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận về phục vụ cộng đồng và tiền thù lao của các em sẽ được trả thẳng cho các em hoặc cho nhà trường của các em, tùy theo quy định của khu. 
Để được vào chương trình Làm Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Học Sinh, hãy liên lạc với giáo viên các môn khoa học xã hội hoặc viên chức của nhà trường và xin được đề cử. Để được hợp lệ trong chương trình, bạn phải: được ít nhất là 16 tuổi vào Ngày Bầu Cử, là công dân Hoa Kỳ, và điểm học trung bình phải được ít nhất là 2.5. 
Chương Trình Làm Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Sinh Viên Đại Học Được nhận tiền thù lao, giấy chứng nhận phục vụ cộng đồng, và bắt đầu tạo uy tín về công tác cộng đồng trong hồ sơ lý lịch xin việc (resume) về nghề nghiệp của quý vị. Xem công việc làm tại phòng phiếu là để gây quỹ - ủng hộ tiền của quý vị cho hội đoàn hoặc hội từ thiện. Để được hội đủ tiêu chuẩn quý vị phải là cử tri đã ghi danh tại đây trong Quận San Diego. Đơn có thể in trong website của chúng tôi và gởi lại bằng fax hay bằng bưu điện.
Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Nhân Viên của Quận Chúng tôi rất hãnh diện với số nhân viên của quận là những người đã làm tình nguyện viên phục vụ trong Ngày Bầu Cử. Trong chương trình này nhân viên được lãnh tiền lương thường lệ của họ đồng thời còn được lãnh tiền thù lao làm nhân viên phòng phiếu cho ngày đó. (Những Quản Lý Viên [Manager] chưa vào chính ngạch không được nhận tiền thù lao.) Quý vị cần phải có sự chấp thuận của nhân viên giám thị (supervisor) của quý vị để được tham gia vào chương trình này. Quý vị còn phải là cử tri đã ghi danh.  HÃY NỘP ĐƠN NGAY
Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Nhân Viên của Tiểu Bang Là nhân viên của Tiểu Bang, theo Bộ Luật chính quyền 19844.7 cho phép quý vị được lấy ngày nghỉ, vẫn được trả lương, để làm Nhân Viên Phòng Phiếu trong Ngày Bầu Cử. Quý vị cũng sẽ được nhận tiền thù lao làm nhân viên phòng phiếu do Văn Phòng Bầu Cử trả. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với văn phòng của chúng tôi. Đơn xin làm nhân viên phòng phiếu có thể in trong website này và gởi lại bằng fax hay bằng bưu điện.
Xin gọi cho văn phòng của chúng tôi số 858-565-5800 để biết thêm chi tiết về những chương trình này.

Cần Phòng Phiếu

 

Quý vị có địa điểm làm phòng phiếu để cho chúng tôi mướn hay không? Rất cần phòng phiếu cho khắp mọi nơi trong quận. Sẽ được trả $50 nếu có chỗ cho mướn để làm phòng phiếu, và thêm $20 nếu người cho mướn chỗ cung cấp bàn ghế cần thiết cho nhân viên phòng phiếu. Xin liên lạc với văn phòng của chúng tôi số 858-565-5800 để biết thêm chi tiết.