Việc Bỏ Phiếu của Cử Tri Trong Quân Đội hoặc ở Nước Ngoài

Việc Bỏ Phiếu của Cử Tri Trong Quân Đội hoặc ở Nước Ngoài

Sau đây là cách thức bỏ phiếu nếu quý vị là:

 • Hải Quân Hoa Kỳ, Lục Quân, Không Lực Hoa Kỳ, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, hoặc Vệ Binh Duyên Hải Hoa Kỳ
 • Thủy Thủ Thương Thuyền
 • Lực Lượng Ủy Nhiệm Dịch Vụ Y Tế Công Cộng Hoa Kỳ
 • Lực Lượng Ủy Nhiệm của Cơ Quan Quốc Gia Quản Lý Đại Dương và Khí Quyển (NOAA)
 • Hiện đang tham gia Đội Vệ Binh Quốc Gia hoặc dân quân tiểu bang
 • Vợ/chồng hoặc người phụ thuộc hội đủ điều kiện của người ở trên
 • Công dân Hoa Kỳ hội đủ điều kiện, hiện đang cư ngụ ở bên ngoài Hoa Kỳ hoặc Đặc Khu Columbia

Ghi Danh Đi Bầu và Nộp Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

ĐỐI VỚI Quân Nhân Đang Tại Ngũ và Những Người Phụ Thuộc Cư Ngụ Ở Bên Ngoài Quận San Diego hoặc Thường Dân Ở Nước Ngoài

 • Quý vị có thể ghi danh đi bầu hoặc nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư ở đây »
 • Sử dụng Mẫu Đơn Liên Bang Dạng Bưu Thiếp (FPCA) trong đường liên kết ở trên, quý vị sẽ có được tình trạng bầu bằng thư thường xuyên
 • Tình trạng bầu bằng thư thường xuyên cho nhân viên chính phủ ở nước ngoài còn được gọi là UOCAVA  (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh), là chữ viết tắt của "Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act" (Đạo Luật Bỏ Phiếu Khiếm Diện cho Công Dân Cư Trú Ở Nước Ngoài và Quân Nhân)
 • Để bảo đảm nhận được các tài liệu bầu cử của quý vị trước mỗi cuộc bầu cử, vui lòng sử dụng mẫu đơn FPCA khi quý vị thay đổi địa chỉ chỗ ở, địa chỉ gởi thư, thông tin liên lạc, hoặc lựa chọn đi bầu của quý vị
 • Bản sao trên giấy của FPCA có sẵn tại các văn phòng đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ, và quân nhân có thể lấy các bản sao này từ Viên Chức Trợ Giúp về Bầu Cử của mình
 • Nhớ chắc chắn điền địa chỉ ở nước ngoài của quý vị và đừng quên ký tờ FPCA

Cách Thức Gửi Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư của Quý Vị

 • Quý vị có thể gửi lá phiếu đã đánh dấu (đã bầu) của quý vị qua fax hoặc qua bưu điện (Xem mục ở dưới để biết số fax và địa chỉ). VÀ mẫu Tuyên Thệ Thông Thường của Cử Tri đã điền, quý vị sẽ nhận được mẫu này trong tập lá phiếu bầu bằng thư của quý vị
 • Luật tiểu bang California không cho phép gửi phiếu bầu qua email
 • Để biết thêm thông tin về việc bỏ phiếu bằng thư, nhấn vào đây »

Các Nguồn Trợ Giúp

Các Thắc Mắc Thường Gặp từ Chương Trình Trợ Giúp Đi Bầu của Liên Bang (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh)»

Các số fax miễn phí và các nguồn trợ giúp khác (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh) »

For more information: Để biết thêm chi tiết: Chương Trình Trợ Giúp Đi Bầu của Liên Bang (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh) »

Văn Phòng Tổng Thư Ký California (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh) »

Các Thắc Mắc Thường Gặp dành cho cử tri Quận San Diego »

 

rov-line

Thông tin liên lạc

Secretary of State Elections Division
1500 11th Street, 5th Floor, Sacramento, CA 95814

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 a.m.- 5:00 p.m., giờ khu vực Thái Bình Dương

điện thoại: (800) 345-VOTE   |   (916) 657-2166
f: (916) 653-3214

 

Federal Voting Assistance Program Department of Defense
4800 Mark Center Drive, Suite 03J25-02, Alexandria, VA 22350-5000

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 a.m.- 5:00 p.m., giờ khu vực miền Đông

điện thoại: (800) 438-VOTE (8683)   |   (703) 588-1584
DSN: 425-1584
w: fvap.gov

 

San Diego County Registrar of Voters
5600 Overland Avenue, Suite 100, San Diego, CA 92123

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 a.m.- 5:00 p.m., giờ khu vực Thái Bình Dương

điện thoại: (800) 696-0136   |   (858) 565-5800
f: (858) 505-7294
e: ROVMail@sdcounty.ca.gov

 

flag_header