Hướng Dẫn Cử Tri đối với Sinh Viên Đại Học

Bạn có thể đi bầu trong kỳ sơ bộ của California hoặc kỳ tổng tuyển cử kế tiếp nếu bạn là:

 • Công dân Hoa Kỳ
 • Cư dân California
 • Ít nhất 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử kế tiếp
 • Không ở nhà tù tiểu bang hay liên bang vì một tội đại hình
 • Không bị phán quyết là thiểu năng tâm thần bởi tòa án

Nếu bạn ở đây, bạn sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của Quận San Diego. Nếu bạn không ở Quận San Diego, bạn cần quyết định có bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Quận San Diego, quận nhà của bạn trong California hoặc tiểu bang nhà của bạn hay không.

Việc Chọn Nơi Để Đi Bầu

Đi bầu trong Quận San Diegoghi danh tại đây. Bạn sẽ cần có bằng lái xe California hoặc số Thẻ Căn Cước California được cấp từ Nha Lộ Vận. Nếu bạn không có gì cả, thì dùng bốn chữ số cuối số An Sinh Xã Hội của bạn. Bạn cũng sẽ cần có một địa chỉ tại địa phương. Nếu bạn sống bên ngoài trường học, thì dùng địa chỉ đó.

 • Nếu bạn sống trong một ký túc xá:
  • Tại trường San Diego State University: Dùng địa chỉ ký túc xá
  • Tại trường University of California San Diego: Dùng địa chỉ 9450 Gilman Drive và số hộp thư UCSD của bạn xem như là số phòng ở của bạn.
  • Tại trường California State University San Marcos: Dùng địa chỉ ký túc xá và số chung cư của bạn.
  • Tại trường University of San Diego: Dùng địa chỉ 5998 Alcala Park và số phòng ở tại USD của bạn.
  • Tại trường Point Loma Nazarene University: Dùng địa chỉ chính của khuôn viên trường.

Đi bầu trong quận nhà của bạn ở California, vào trang mạng Secretary of State’s webpage.

Đi bầu trong tiểu bang nhà của bạn, vào trang mạng U.S. Election Assistance Commission website có thể chỉ dẫn bạn biết chỗ ghi danh cử tri của mỗi tiểu bang. Nếu bạn có học bổng hoặc tiền học phí yêu cầu cho việc cư trú tại California, thì trước tiên kiểm tra với văn phòng trợ giúp tài chánh của bạn để xem việc ghi danh ngoài tiểu bang có ảnh hưởng đến tình trạng của bạn không.

Bất kể nơi nào bạn ghi danh, bạn có thể yêu cầu một phiếu bầu bằng thư (còn được biết như là phiếu bầu khiếm diện). Hãy chắc chắn dùng địa chỉ ở Quận San Diego của bạn như là địa chỉ gởi thư để bạn sẽ nhận được lá phiếu.

Bạn đã ghi danh ở một quận hay một tiểu bang khác, nhưng lại muốn đi bầu trong các cuộc bầu cử ở Quận San Diego phải không?

Bạn có thể ghi danh-lại tại đây, nhưng lưu ý rằng đi bỏ phiếu nhiều hơn một lần trong một cuộc bầu cử là bất hợp pháp.

Bạn đã ghi danh đi bầu tại địa phương rồi chứ?

Kiểm tra tại đây »

Để hiểu thêm về cuộc bầu cử tới đây »

Có Thắc mắc? Xin gọi Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego ở số 858-565-5800.

 

flag_header