Các Câu Hỏi Thường Gặp dành cho Các Ứng Cử Viên và Dự Luật Địa Phương

Các Câu Hỏi Thường Gặp dành cho Các Ứng Cử Viên và Dự Luật Địa Phương
  • Vui lòng không phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin này. Quý vị có thể nhận được thông tin chi tiết hơn từ cố vấn pháp lý của quý vị hoặc văn phòng Bầu Cử (ROV)
  • Đồng thời, quý vị có thể xem Cẩm Nang Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ của Ứng Cử Viên, (Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh) được phát hành trước mỗi cuộc bầu cử
  • Trước mỗi cuộc bầu cử, nhân viên Ủy Ban Thực Hành Công Bằng Chính Trị California tổ chức một cuộc hội thảo về các yêu cầu công khai thông tin vận động tranh cử của tiểu bang và địa phương. Vui lòng hỏi họ hoặc chúng tôi để biết ngày giờ và địa điểm

Expand All | Collapse All

spacer
flag_header