Ghi Danh Đi Bầu 

    Nay quý vị có thể tìm xem quý vị đã ghi danh cho (những) kỳ bầu cử sắp tới hay chưa. Quý vị phải ghi danh đi bầu ít nhất là 15 ngày trước mỗi kỳ bầu cử. Tài liệu bầu cử sẽ bắt đầu gởi vào 29 ngày trước kỳ bầu cử. Để bảo đảm tài liệu bầu cử được gởi đến quý vị đúng thời hạn và chính xác, hãy kiểm lại để chắc chắn rằng quý vị đã ghi danh đúng! Muốn kiểm lại tình trạng ghi danh đi bầu của quý vị cho kỳ bầu cử sắp tới hãy xem trong mạng nối kết dưới đây, nếu quý vị vừa mới nộp đơn ghi danh cho văn phòng của chúng tôi hoặc cho Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang (SOS) thì thời gian để tiến hành việc ghi danh của quý vị có thể mất vài ngày do đó xin quý vị hãy vào lại đây vài ngày sau để kiểm lại tình trạng ghi danh của quý vị nhằm chắc chắn rằng quý vị đã ghi danh nếu chúng tôi không thể tìm thấy thông tin ghi danh của quý vị.

 

Bấm vào đây để XEM QUÝ VỊ ĐÃ GHI DANH HAY CHƯA

Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn chót ghi danh cho kỳ bầu cử sắp tới nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về Ghi Danh Bầu Cử Có Điều Kiện.

Thông Tin Ghi Danh

Quý vị có thể ghi danh tại California, nếu quý vị là:

  • Công dân Hoa Kỳ
  • Cư ngụ tại California
  • Được 18 tuổi vào hoặc trước ngày của kỳ bầu cử sắp tới
  • Không bị tù hoặc bị quản chế vì án tội hình
  • Không bị tòa tuyên bố là người thiếu khả năng về tinh thần 
Quý vị có thể ghi danh đi bầu trước ở California, nếu quý vị là:
  • 16 hay 17 tuổi
  • Hội đủ tất cả các tiêu chuẩn để được đi bầu.

Sau đó quý vị sẽ được tự động ghi danh đi bầu khi quý vị đủ 18 tuổi

 
Thực hiện theo các liên kết dưới đây để đăng ký bỏ phiếu.  
 
myvote-vietnamese