Ghi Danh Bầu Cử

Ghi Danh Đi Bầu

Kiểm Tra Hồ Sơ Ghi Danh Đi Bầu của Quý Vị

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị bất cứ lúc nào để bảo đảm nó đã được cập nhật, và quý vị hội đủ điều kiện được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử kế tiếp. Quý vị nên ghi danh đi bầu ít nhất 15 ngày trước cuộc bầu cử. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn chót ghi danh cho cuộc bầu cử sắp tới, quý vị có thể ghi danh có điều kiện và bỏ phiếu tạm thời. Hãy tìm hiểu làm thế nào.

Tài liệu bầu cử bắt đầu được gửi qua đường bưu điện 29 ngày trước kỳ bầu cử. Để bảo đảm tài liệu bầu cử của quý vị được gởi đến kịp thời cho quý vị, vui lòng kiểm tra là quý vị đã ghi danh đúng.

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG GHI DANH CỦA QUÝ VỊ Ở ĐÂY

Ghi Danh Đi Bầu

Quý vị có thể ghi danh đi bầu ở California, nếu quý vị:

  • Là Công Dân Hoa Kỳ
  • Là Cư Dân California
  • Ít nhất 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử sắp đến
  • Không ở nhà tù tiểu bang hay liên bang vì một tội đại hình
  • Không có phán quyết của tòa án tuyên bố bị mất năng lực tâm thần
Quý vị có thể ghi danh trước tuổi hợp lệ ở California, nếu quý vị là:
  • 16 hay 17 tuổi và hội đủ tất cả các tiêu chuẩn khác để được đi bầu
  • Quý vị sẽ được tự động ghi danh đi bầu vào sinh nhật 18 tuổi của quý vị.

 

Nhấn vào đường liên kết ở dưới để ghi danh:

Ghi Danh Đi Bầu

American Sign Language Guide to Voter Registration (Chỉ Có Tiếng Anh)

Quý Vị Thay Đổi Địa Chỉ, Đổi Tên hoặc Đảng Phái Chính Trị?

Nếu gần đây quý vị chuyển nhà, đổi tên hoặc muốn thay đổi đảng phái chính trị của quý vị, quý vị cần ghi danh đi bầu lại. Quý vị làm việc này bằng cách điền đơn xin ghi danh đi bầu mới. Văn Phòng Bầu Cử sẽ chỉ công nhận lần ghi danh đi bầu gần đây nhất của quý vị, vì vậy quý vị không cần phải hủy lần ghi danh trước đây, trừ khi quý vị chuyển ra khỏi quận.

 

Thẻ Thông Báo cho Cử Tri

Thẻ Thông Báo cho Cử Tri

Trong vòng hai đến bốn tuần sau khi ghi danh hoặc ghi danh đi bầu lại, quý vị sẽ nhận được Thẻ Thông Báo Cử Tri của quý vị qua thư bưu điện. Xem lại thẻ này để bảo đảm là thông tin của quý vị (lựa chọn đảng phái chính trị, diện cử tri bỏ phiếu bằng thư và địa chỉ) đã được lưu vào hồ sơ đúng.

 

Hủy Việc Ghi Danh Đi Bầu

Nếu quý vị chuyển sang quận hoặc tiểu bang khác, quý vị có thể hủy hồ sơ ghi danh đi bầu tại địa phương của quý vị ở đây. Quý vị cũng có thể sử dụng mẫu đơn này để hủy việc ghi danh đi bầu của người đã qua đời.

 

Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin của Quý Vị Như Thế Nào

 

Thông tin có trong mẫu đơn tuyên thệ ghi danh cử tri của quý vị sẽ được các viên chức bầu cử sử dụng để gởi thông tin chính thức đến quý vị về tiến trình bầu cử, ví dụ như địa điểm của Trung Tâm Bỏ Phiếu gần nhất của quý vị, các vấn đề và ứng cử viên sẽ có trên lá phiếu. Việc sử dụng thông tin ghi danh cử tri cho mục đích thương mại bị pháp luật nghiêm cấm và là vi phạm một tội tiểu hình. Thông tin cử tri có thể được cung cấp cho một ứng cử viên, một ủy ban của dự luật có trên lá phiếu hoặc những người khác cho các mục đích bầu cử, học thuật, báo chí, chính trị hoặc chính phủ, theo quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Bằng lái xe và số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị ghi trên mẫu đơn ghi danh cử tri của quý vị, không thể được cung cấp cho những mục đích này. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan việc sử dụng thông tin cử tri hoặc muốn báo cáo việc thông tin đó bị nghi ngờ lạm dụng, vui lòng gọi cho Đường Dây Nóng Hỗ Trợ và Bảo Vệ Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Một số cử tri đối mặt với các tình huống đe dọa tính mạng có thể đủ tiêu chuẩn hưởng tư cách cử tri bí mật. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chương trình An Toàn Tại Gia của Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc truy cập trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Những Công Việc của Văn Phòng Bầu Cử Như Thế nào: Chi tiết về việc ghi danh đi bầu của tôi tới đâu rồi?

 

flag_header