Ghi Danh Bầu Cử

Ghi Danh Đi Bầu

Kiểm Tra Hồ Sơ Ghi Danh Đi Bầu của Quý Vị

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị bất cứ lúc nào để bảo đảm nó đã được cập nhật, và quý vị hội đủ điều kiện được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử kế tiếp. Quý vị nên ghi danh đi bầu ít nhất 15 ngày trước cuộc bầu cử. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn chót ghi danh cho cuộc bầu cử sắp tới, quý vị có thể ghi danh có điều kiện và bỏ phiếu tạm thời. Hãy tìm hiểu làm thế nào.

Tài liệu bầu cử bắt đầu được gửi qua đường bưu điện 29 ngày trước kỳ bầu cử. Để bảo đảm tài liệu bầu cử của quý vị được gởi đến kịp thời cho quý vị, vui lòng kiểm tra là quý vị đã ghi danh đúng.

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG GHI DANH CỦA QUÝ VỊ Ở ĐÂY

 

Ghi Danh Đi Bầu

Quý vị có thể ghi danh đi bầu ở California, nếu quý vị:

  • Là Công Dân Hoa Kỳ
  • Là Cư Dân California
  • Ít nhất 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử sắp đến
  • Không ở tù tiểu bang hay liên bang hoặc không bị quản chế vì án đại hình
  • Không có phán quyết của tòa án tuyên bố bị mất năng lực tâm thần
Quý vị có thể ghi danh trước tuổi hợp lệ ở California, nếu quý vị là:
  • 16 hay 17 tuổi và hội đủ tất cả các tiêu chuẩn khác để được đi bầu
  • Quý vị sẽ được tự động ghi danh đi bầu vào sinh nhật 18 tuổi của quý vị.

 

Nhấn vào đường liên kết ở dưới để ghi danh:

Ghi Danh Đi Bầu

 

Quý Vị Thay Đổi Địa Chỉ, Đổi Tên hoặc Đảng Phái Chính Trị?

Nếu gần đây quý vị chuyển nhà, đổi tên hoặc muốn thay đổi đảng phái chính trị của quý vị, quý vị cần ghi danh đi bầu lại. Quý vị làm việc này bằng cách điền đơn xin ghi danh đi bầu mới. Văn Phòng Bầu Cử sẽ chỉ công nhận lần ghi danh đi bầu gần đây nhất của quý vị, vì vậy quý vị không cần phải hủy lần ghi danh trước đây, trừ khi quý vị chuyển ra khỏi quận.

 

Thẻ Thông Báo cho Cử Tri

Thẻ Thông Báo cho Cử Tri

Trong vòng hai đến bốn tuần sau khi ghi danh hoặc ghi danh đi bầu lại, quý vị sẽ nhận được Thẻ Thông Báo Cử Tri của quý vị qua thư bưu điện. Xem lại thẻ này để bảo đảm là thông tin của quý vị (lựa chọn đảng phái chính trị, diện cử tri bỏ phiếu bằng thư và địa chỉ) đã được lưu vào hồ sơ đúng.

 

Hủy Việc Ghi Danh Đi Bầu

Nếu quý vị chuyển sang quận hoặc tiểu bang khác, quý vị có thể hủy hồ sơ ghi danh đi bầu tại địa phương của quý vị ở đây. Quý vị cũng có thể sử dụng mẫu đơn này để hủy việc ghi danh đi bầu của người đã qua đời.

flag_header