Bán Bản Đồ GIS

Có thể mua tờ bản đồ chính trị tiêu chuẩn, dễ sử dụng cho khách hàng. Các bản đồ được mô tả theo các khu sau đây:

  • Quốc Hội Tiểu Bang
  • Thượng Viện Tiểu Bang
  • Quốc Hội Hoa Kỳ
  • Hội Đồng Giám Sát Quận
  • Hội Đồng Thành Phố San Diego
rov-line

MỨC GIÁ BẢN ĐỒ

Bản Đồ Khách Hàng Dùng Ngay: 36" X 48" $8.00

Bản Đồ Khu Bầu Cử Theo Ý Khách Hàng: $95.00/hr.
tính thêm chi phí vật liệu

$1.00 mỗi CD

24" X 36" $2.00
36" X 48" $3.00

Gọi số (858) 565-5800 để biết thêm thông tin

 

rov-line

Tất Cả Đều Nằm Trong Phạm Vi Quận San Diego

Tìm Bản Đồ Trên Mạng Địa Hạt Của Quý Vị
Bản Đồ Địa Hạt Hạ Viện Tiểu Bang
Bản Đồ Địa Hạt Giám Sát Quận
Bản Đồ Địa Hạt Quốc Hội Hoa Kỳ
Bản Đồ Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang
Bản Đồ Khu Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố San Diego
spacer

Để lấy bản đồ, vui lòng tới văn phòng chính của chúng tôi:
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

Gọi cho chúng tôi tại số (858) 505-7389 hoặc tới văn phòng của chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc để xem bản đồ mẫu.

 

rov-line
flag_header