Salamat!

Ang paghiling sa Remote Accessible Vote-By-Mail (RAVBM) para sa Ika-8 ng Nobyembre, 2022, Pambuong-estado na Pangkalahatang Eleksyon ay hindi na tinatanggap.