TUGON SA COVID-19
MAAARI NIYO KAMING TULUNGAN NA MAPABABA ANG PANGANIB

Upang limitahan ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19), ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay nagtakda ng mga patakaran upang siguraduhin na ang mga bisita sa aming opisina ay nabibigyan pa rin ng pinakamataas na level ng pagserbisyo sa customer habang pinapababa ang panganib para sa lahat. Ang ilang gawain ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng koreo, email, fax o sa pamamagitan ng telepono at hinihikayat namin kayo na samantalahin ang mga contactless na opsyong ito.

Simula Ika-5 ng Oktubre, ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay magbubukas para sa maagang pagboto. Dalhin ang inyong face mask at planuhin na panatilihin ang social distance. Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay sumusunod sa mga public health order ng County at magkakaloob ng mga makatwirang accommodation kung kailangan upang siguruhin ang kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mga empleyado, botante at observer.

Kung kailangan ninyong bumoto nang in-person, Maagang bumoto:

  • sa opisina ng Tagapagrehistro
    simula Ika-5 ng Oktubre, Lunes hanggang Biyernes mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.
  • sa inyong itinalagang lugar ng botohan o sa opisina ng Tagapagrehistro
    Sabado, Ika-31 ng Oktubre hanggang Lunes, Ika-2 ng Nobyembre, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa pagboto nang mas ligtas.

Mga Paghiling ng Serbisyo o Katanungan:

Pangkalahatang Impormasyon:

Rehistrasyon ng Botante

Pag-file ng Petisyon

Tulong sa Wika

Human Resources

Opisina ng Administrasyon

 

Tumawag o Mag-Email sa:

(858) 565-5800 

rovmail@sdcounty.ca.gov

 

Toll Free

Toll Free – Mga tawag na TTY/TDD

Lokasyon
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

 

Adres Pangkoreo
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay nasa campus ng County Operations Center (COC).
Click dito para sa mga direksyon papunta sa COC at isang mapa ng campus.

 

flag_header