Kontakin Kami

map

Bukas ng ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Lunes hanggang Biyernes

(Maaaring mapahaba ang mga oras sa panahon ng eleksyon.)

email: rovmail@sdcounty.ca.gov

Mga Paghiling ng Serbisyo o Katanungan:

Pangkalahatang Impormasyon:

Rehistrasyon ng Botante

Pag-file ng Petisyon

Tulong sa Wika

Opisina ng Administrasyon

 

Human Resources

Toll Free

Toll Free – Mga tawag na TTY/TDD

Ang mga botanteng bingi, may mahinang pandinig, o may kapansanan sa pagsasalita ay maaaring gumamit ng California Relay Services (CRS) sa pamamagitan ng pag-dial sa 711 upang gamitin ang sistema ng telepono sa pamamagitan ng text sa telepono (TTY) o iba pang mga device upang tawagan ang Toll-Free Voter Phone Line ng Tagapagrehistro.

Sinusuportahan ng CRS ang mga sumusunod na paraan ng komunikasyon: TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS, ASCII, o Voice.

Lokasyon
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

 

Adres Pangkoreo
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay nasa campus ng County Operations Center (COC).
Click dito para sa mga direksyon papunta sa COC at isang mapa ng campus.

 

flag_header