Kontakin Kami

map

Bukas ng ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Lunes hanggang Biyernes

(Maaaring mapahaba ang mga oras sa panahon ng eleksyon.)

email: rovmail@sdcounty.ca.gov

Mga Paghiling ng Serbisyo o Katanungan:

Pangkalahatang Impormasyon:

Rehistrasyon ng Botante

Pag-file ng Petisyon

Tulong sa Wika

Opisina ng Administrasyon

 

Human Resources

Tumawag o Mag-Email sa:

 

(858) 565-5800

rovmail@sdcounty.ca.gov

 

 

 

 

ROV-HR@sdcounty.ca.gov

 

Toll Free

Toll Free – Mga tawag na TTY/TDD

Lokasyon
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

 

Adres Pangkoreo
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay nasa campus ng County Operations Center (COC).
Click dito para sa mga direksyon papunta sa COC at isang mapa ng campus.

 

flag_header