ANG LOBBY AY SARADO SA PUBLIKO

Epektibo Ika-17 ng Disyembre, 2020

Para sa inyong kaligtasan at kaligtasan ng aming mga empleyado, ang pampublikong lobby ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay sarado hanggang sa susunod na paunawa upang tumulong iwasan ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19).

Ang mga gawain ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng email, koreo, fax o sa telepono. Ang mga oras ng operasyon ay Lunes hanggang Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.

Mga Paghiling ng Serbisyo o Katanungan:

Pangkalahatang Impormasyon:

Rehistrasyon ng Botante

Pag-file ng Petisyon

Tulong sa Wika

Opisina ng Administrasyon

Human Resources

Tumawag o Mag-Email sa:

 

(858) 565-5800

rovmail@sdcounty.ca.gov

 

 

 

ROV-HR@sdcounty.ca.gov

 

Toll Free

Toll Free – Mga tawag na TTY/TDD

Lokasyon
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

 

Adres Pangkoreo
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay nasa campus ng County Operations Center (COC).
Click dito para sa mga direksyon papunta sa COC at isang mapa ng campus.

 

flag_header