Paano Humiling ng Pamalit na Balota

Maaari kayong humiling ng pamalit na balota gamit ang alinman sa mga sumusunod na paraan:

Kung mas gusto ninyong bumoto nang personal, maaari ninyong bisitahin ang anumang vote center sa buong County upang humiling ng balota para sa Nonpartisan crossover party.

  • Ang piling mga vote center at ang opisina ng Tagapagrehistro ay bukas ng Sabado, Ika-24 ng Pebrero hanggang Lunes, Ika-4 ng Marso, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.
  • Ang lahat ng 200+ na mga vote center ay bukas ng Sabado, Ika-2 ng Marso hanggang Lunes, Ika-4 ng Marso, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.
  • Ang lahat ng mga vote center ay bukas muli sa huling araw ng pagboto Martes, ika-5 ng Marso, kung saan ang oras ng pagboto ay magbabago mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

Aplikasyon upang Magbigay ng Balotang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo sa Representante

Sa panahon na kayo ay hindi makakuha ng pamalit na balotang pagboto-sa-pamamagitan-ng-koreo nang mag-isa, maaari kayong magtalaga ng isang representante upang makuha ang balotang iyon.

Ang Aplikasyon upang Magbigay ng Balotang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo sa Representante ay matatagpuan dito: Filipino (PDF). Ang aplikasyong ito ay dapat pirmahan ng botante at personal na isumite sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng inyong representante. (EC 3014(b)).