Aplikasyon para sa Pamalit na Balotang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo

Kung hindi ninyo natanggap ang inyong balota ng pagboto-sa-pamamagitan-ng-koreo o kung nawala o nasira ninyo ang inyong orihinal na balota ng pagboto-sa-pamamagitan-ng-koreo, maaari kayong mag-aplay nang nakasulat para sa isang pamalit na balota ng pagboto-sa-pamamagitan-ng-koreo. Ang aplikasyong ito ay dapat kumpletuhin at pirmahan ng botante.

Ang Aplikasyon para sa Pamalit na Balotang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo ay available dito: Filipino (PDF).

Mangyaring kumpletuhin, i-print, pirmahan at ibalik ang inyong Aplikasyon para sa Pamalit na Balotang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo gamit ang isa sa mga sumusunod na opsyon:

Email:              I-click Dito upang isumite ang inyong nakumpleto, pinirmahan, at na-scan na Aplikasyon.

Sa Personal:   Registrar of Voters
                        5600 Overland Ave, Suite 100
                        San Diego, CA 92123

Koreo:             Registrar of Voters
                        P.O. Box 85520
                       San Diego, CA 92186-5520

Fax:                (858) 505-7294

Aplikasyon upang Magbigay ng Balotang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo sa Representante

Sa panahon na kayo ay hindi makakuha ng pamalit na balotang pagboto-sa-pamamagitan-ng-koreo nang mag-isa, maaari kayong magtalaga ng isang representante upang makuha ang balotang iyon.

Ang Aplikasyon upang Magbigay ng Balotang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo sa Representante ay matatagpuan dito: Filipino (PDF). Ang aplikasyong ito ay dapat pirmahan ng botante at personal na isumite sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng inyong representante. (EC 3014(b)).