Remote Accessible Vote by Mail (RAVBM)

  • Ang sinumang botante ay pwedeng humiling at makatanggap ng access sa Remote Accessible Vote by Mail na Sistema
  • Ang sistemang ito ay karaniwang ginagamit ng mga botanteng mayroong kapansanan o mga botanteng na-deploy sa ibang bansa na naglilingkod sa militar
  • Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa botante na i-download ang balota sa personal na kompyuter at markahan ito ng pribado at nang malaya gamit ang kanilang sariling assistive technology
  • Pagkatapos markahan ang kanilang balota, ang botante ay mayroong opsyon na i-review ang kanilang mga pagpipilian
  • Pagkatapos i-review, ang botante ay ipi-print at ibabalik ang kanilang balota gamit ang napi-print na template ng sobre na kasama sa kanilang instruksyon sa RAVBM
  • Tulad ng anumang balotang pangkoreo, ang mga balotang RAVBM ay dapat naka-seal sa loob ng sobre, napirmahan at ibinalik sa pamamagitan ng koreo o sa kahit saang Vote Center o Mail Ballot Drop Box
  • Remote Accessible Vote by Mail - Disability Rights California PSA

Interesado sa paggamit ng Remote Accessible Vote-by-Mail System?  Mag-sign up dito

Mga Katanungan? Tumawag sa  (858) 565-5800, toll free sa (800) 696-0136 o  mag-email sa Vote-by-Mail.        

Maraming Salamat!