32 Day Notice Remote Accessible Vote-by-Mail

Ang Aplikasyon para sa Remote Accessible Vote-By-Mail (RAVBM) ay magiging available sa humigit-kumulang na 32 mga araw bago ang Araw ng Eleksyon. Kung kailangan ninyo ng karagdagang tulong, mangyaring kontakin kami sa (858) 565-5800.                                                                                                                                                                                                                  
Maraming Salamat!