Aplikasyon upang Magbigay ng Balotang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo sa Representante

Ang Aplikasyon para sa Pamalit na Balotang Pagboto-Sa-Koreo ay magiging available sa humigit-kumulang na 32 mga araw bago ang Araw ng Eleksyon. Kung kailangan ninyo ng karagdagang tulong, mangyaring kontakin kami sa 858-565-5800.                                                                                                                                           
Maraming Salamat!