Bầu Bằng Thư Truy Cập Từ Xa (RAVBM)

Hệ Thống Bầu Bằng Thư Truy Cập Từ Xa (RAVBM) có dành cho quý vị không? 

RAVBM có thể dành cho tất cả cử tri, nhưng mục đich chính của nó là cho phép các cử tri bị khuyết tật, những người sẽ phải nhờ vào người khác giúp họ trong việc đọc và đánh dấu lá phiếu để giờ đây họ có thể đánh dấu lá phiếu của mình một cách riêng tư và độc lập xử dụng công nghệ hỗ trợ của riêng họ tại nhà. Nó KHÔNG có nghĩa là bỏ phiếu trực tuyến hay nộp lại lá phiếu của quý vị trực tuyến.

Hệ thống RAVBM hoạt động bằng cách gởi một email có đường liên kết đến địa chỉ email do cử tri cung cấp. Sau đó, cử tri có thể tải xuống lá phiếu, đánh dấu những lựa chọn của họ, in lá phiếu của họ và gởi đến Văn Phòng Bầu Cử để được đếm. Không giống như lá phiếu bằng thư đã in sẵn của quý vị sẽ đến cùng với phong thư hồi báo của quý vị, tiến trình bỏ phiếu RAVBM của quý vị  đòi hỏi xử dụng máy in và phải được gởi qua đường bưu điện, dùng phong bì của chính quý vị và mẫu gởi thư được cung cấp trong hướng dẫn RAVBM của quý vị, đến Văn Phòng Bầu Cử hoặc nộp tại bất cứ địa điểm thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào

Truy cập thông tin cử tri và tình trạng lá phiếu của quý vị

Để tiến hành việc yêu cầu lá phiếu RAVBM, xin vui lòng nhập thông tin được yêu cầu bên dưới.

Nhập thông tin cử tri của quý vị để tìm (các) lá phiếu hợp lệ cho các cuộc bầu cử mà quý vị đủ điều kiện bỏ phiếu.
Lưu Ý: Yêu cầu bỏ phiếu RAVBM chỉ có thể thực hiện được cho các lá phiếu đang hiệu lực.