Những Công Việc của Văn Phòng Bầu Cử như thế nào: Văn Phòng Bầu Cử cập nhật các hồ sơ cử tri ra sao?

Hãy bắt đầu với ai được quyền đi bầu. Để ghi danh đi bầu tại California, quý vị phải là:

 • công dân Hoa Kỳ
 • cư dân California
 • từ 18 tuổi trở lên
 • Không ở nhà tù tiểu bang hay liên bang vì một tội đại hình
 • không bị phán quyết là thiểu năng tâm thần bởi tòa án

Lứa tuổi 16- và 17 hiện giờ có thể ghi danh-trước nếu tất cả các điều kiện hợp lệ khác được hội đủ. Những người đó sẽ tự động được ghi danh đi bầu vào sinh nhật lần thứ 18 của họ.

Những cử tri đang chuyển đến nơi ở khác, thay đổi đảng phái họ đang theo và thay đổi tên của họ. Chúng tôi làm việc cật lực để giữ danh sách cử tri ghi danh được chính xác và cập nhật mới nhất có thể dựa trên chi tiết nhận được. Đó là một công việc lớn lao. Hiện có hơn 1,9 triệu cử tri tại Quận San Diego.

Danh sách ghi danh được sắp đặt và bảo quản thật cẩn thận sao cho:

 • Mỗi cử tri hợp lệ có thể đi bầu
 • Địa chỉ của cử tri, đảng phái chính trị thích theo và các đổi tên được cập nhật
 • Không một ai bỏ phiếu hai lần

Để bảo đảm các hồ sơ cử tri là hiện hành, chúng tôi theo sát các hoạt động về bảo quản hồ sơ hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng.

Văn Phòng Bầu Cử:

 • Cập nhật các danh sách cử tri theo yêu cầu bởi luật liên bang và tiểu bang
 • Kiểm tra-qua lại về chi tiết ghi danh cùng với dữ liệu từ các cơ quan chính phủ khác
 • Cập nhật các thay đổi về ghi danh nhận được từ cử tri
 • Hủy việc ghi danh khi các hồ sơ chính thức hoặc thông báo của gia đình cho biết cử tri đã qua đời
 • Hủy việc ghi danh khi dữ liệu từ hệ thống tòa án cho biết phạm trọng tội hoặc tòa án yêu cầu hủy bỏ

Thay Đổi Địa Chỉ

Có nhiều cư dân quên thông báo cho Văn Phòng Bầu Cử biết khi họ chuyển đi ở nơi khác. Có nhiều nguồn giúp Văn Phòng Bầu Cử cập nhật chi tiết:

 • Dữ liệu Quốc Gia về Thay Đổi Địa Chỉ của Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ (NCOA), nhận được và tiến hành hằng tháng
 • Dữ liệu về Thay Đổi Địa Chì của Nha Lộ Vận California (DMVCOA) nhận được và tiến hành hằng ngày
 • Hệ thống ghi danh đi bầu trong toàn tiểu bang California khi cử tri ghi danh-lại ở một quận khác trong phạm vi tiểu bang
 • Các văn phòng bầu cử địa phương trong cả nước khi danh sách các cử tri ở Quận San Diego như là nơi ghi danh trước đây của họ
 • Tổng Thư Ký Tiểu Bang California kiểm tra sự trùng hợp về việc ghi danh đi bầu trong toàn tiểu bang, nhận được và tiến hành hằng ngày
 • Thư được trả lại từ Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ: Khi các phiếu bầu bằng thư chính thức, các hướng dẫn chi tiết cho cử tri và thư từ khác từ Văn Phòng Bầu Cử được trả lại vì không ai nhận, chúng tôi cập nhật địa chỉ của cử tri nếu địa chỉ mới được cung cấp

Cử Tri Qua Đời

Chúng tôi kiểm tra-qua lại thông tin với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California, Văn Phòng Thẩm Phán Tòa Tối Cao San Diego và Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh và Sức Khỏe.

Phạm Trọng Tội

Tòa Án Tối Cao San Diego và Tổng Thư Ký Tiểu Bang báo cho chúng tôi biết những người ở tù vì các tội đại hình.

Quyền Công Dân

Ban Điều Hành Bồi Thẩm Văn Phòng Thẩm Phán Tòa Tối Cao San Diego thông báo cho chúng tôi biết về những khiếu nại không phải-công dân nhận được từ các thông báo của bồi thẩm đoàn.

Thiểu Năng Tâm Thần

Ban Chứng Thực của Tòa Tối Cao San Diego thông báo cho chúng tôi biết khi một phán quyết của tòa án đã từng tuyên bố một người bị thiểu năng tâm thần.

Nên Chủ Động!

Cập nhật việc ghi danh của quý vị khi quý vị chuyển chổ ở, thay đổi tên của mình hoặc thay đổi đảng phái chính trị mình thích. Kiểm tra chi tiết về cử tri của quý vị bây giờ!

Để có thêm chi tiết về dữ liệu ghi danh đi bầu của quý vị, hãy xem Chi Tiết về Cử Tri Đi tới đâu rồi?

Tải bản sao dạng PDF của trang này

flag_header