Portal ng mga Taga-file ng Pagsisiwalat ng Pananalapi sa Kampanya

Para sa mga Kandidato at Representative ng Lokal na Panukala

Kapag kayo o ang inyong komite ay nag-file ng Form 410 sa Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego, matatanggap ninyo ang inyong login name at impormasyon sa paglikha ng inyong sariling password.

 

Access Portal Link

(Ingles Lamang)

 

Mga Limit sa Kontribusyon

Mangyaring tandaan: Ang Limit sa Kontribusyon ng County ng San Diego para sa mga katungkulan sa County ay itinakda noong 2021 sa $900 kada primarya at pangkalahatang eleksyon ng county.

Para sa higit pang impormasyon, maaari kayong mag-email,tumawag sa (858) 505-7265 o bumisita sa aming opisina

 

flag_header