Portal ng mga Taga-file ng Pagsisiwalat ng Pananalapi sa Kampanya

Para sa mga Kandidato at Representative ng Lokal na Panukala

Kapag kayo o ang inyong komite ay nag-file ng Form 410 sa Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego, matatanggap ninyo ang inyong login name at impormasyon sa paglikha ng inyong sariling password.

 

Access Portal Link

(Ingles Lamang)

flag_header