Pagsisiwalat sa Pinansiya ng Kampanya

Mga Ulat ng Pampublikong Pagsisiwalat para sa mga kampanya ng mga lokal na kandidato at mga lokal na panukala

Hanapin ayon sa:

Pangalan ng Kandidato o Komite (ng Taga-file) »

Apelyido ng kandidato »

Lokal na Panukala (Item ng Balota) »

Eleksyon »

Hurisdiksyon »

Nai-file na Numero ng Porma »

Advanced na Paghahanap »

Para sa higit pang impormasyon, maaari kayong mag-email,tumawag sa (858) 505-7265 o bumisita sa aming opisina

 

flag_header