Cổng Thông Tin dành cho Người Khai Nộp Hồ Sơ Công Khai Tài Chánh Vận Động Tranh Cử

Dành cho các Ứng Cử Viên và các Đại Diện Cho Dự Luật tại Địa Phương

Khi quý vị hoặc ủy ban của quý vị đệ trình Mẫu 410 với Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego, quý vị sẽ nhận được tên đăng nhập và thông tin để lập mật khẩu riêng của quý vị.

 

Cổng Truy Cập

(Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh)

 

Các Giới Hạn Đóng Góp

Vui lòng lưu ý: Giới Hạn Đóng Góp của Quận San Diego cho các văn phòng Quận được ấn định vào năm 2021 ở mức $900 cho mỗi cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử của quận.

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể gửi email, gọi số (858) 505-7265 hoặc tới văn phòng của chúng tôi

 

flag_header