Cổng Thông Tin dành cho Người Khai Nộp Hồ Sơ Công Khai Tài Chánh Vận Động Tranh Cử

Dành cho các Ứng Cử Viên và các Đại Diện Cho Dự Luật tại Địa Phương

Khi quý vị hoặc ủy ban của quý vị đệ trình Mẫu 410 với Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego, quý vị sẽ nhận được tên đăng nhập và thông tin để lập mật khẩu riêng của quý vị.

 

Cổng Truy Cập

(Dùng Ngôn Ngữ Tiếng Anh)

flag_header