Cổng Thông Tin Công Khai Tài Chánh Vận Động Tranh Cử dành cho Công Chúng

Các Báo Cáo Công Khai dành cho vận động tranh cử của các ứng cử viên địa phương và dự luật địa phương

Tìm kiếm theo:

Tên Ứng Cử Viên hoặc Ủy Ban (Người Khai Nộp) »

Tên họ của Ứng Cử Viên »

Dự Luật Địa Phương (Mục Lá Phiếu) »

Cuộc Bầu Cử »

Khu Vực Phạm Vi Quyền Hạn Bầu Cử »

Mã Số Mẫu Đơn Đã Nộp »

Tìm Kiếm Nâng Cao »

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể gửi email, gọi số (858) 505-7265 hoặc tới văn phòng chúng tôi

 

flag_header