Yêu Cầu Lá Phiếu Chính Đảng Bằng Cách Nào

(Chỉ Dành Cho Cử Tri Hợp Lệ Không Đảng Phái)

Cho kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống, 5 tháng Ba, 2024, ĐẢNG NGƯỜI MỸ ĐỘC LẬP, ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ ĐẢNG TỰ DO cho phép cử tri Không Đảng Phái (còn gọi là “không chọn lựa chính đảng” hoặc “độc lập”) tham dự vào những kỳ bầu cử sơ bộ tổng thống của họ.

Cử Tri Hợp Lệ Không Đảng Phái sẽ được tự động gởi đến một lá phiếu KHÔNG ĐẢNG PHÁI qua đường bưu điện TRỪ KHI họ yêu cầu lá phiếu chuyển đổi của một trong ba đảng chính trị nêu trên. Việc chọn lá phiếu từ một trong ba đảng này sẽ không ghi danh cử tri quý vị với đảng đó.

Cho kỳ bầu cử này, cử tri Không-Đảng-Phái có thể chọn một trong những lá phiếu có chính đảng sau:

CÁC CHỌN LỰA LÁ PHIẾU CÓ CHÍNH ĐẢNG

LÁ PHIẾU
ĐẢNG NGƯỜI
MỸ ĐỘC LẬP


BẦU:
Ứng cử viên Tổng Thống Đảng Người Mỹ Độc Lập

BẦU:
Tất Cả Ứng Cử Viên Khác
 
 

BẦU:
Các Dự Luật của Lá Phiếu

 

LÁ PHIẾU
(KĐP CHUYỂN ĐỔI)
ĐẢNG DÂN CHỦ


BẦU:
Democratic Party Presidential Candidates

BẦU:
Tất Cả Ứng Cử Viên Khác ngoại trừ* Các Ứng Cử Viên Ủy Ban Trung Ương Dân Chủ

BẦU:
Các Dự Luật của Lá Phiếu

 

LÁ PHIẾU
ĐẢNG
TỰ DO


BẦU:
Libertarian Party Presidential Candidates

BẦU:
Tất Cả Ứng Cử Viên Khác
 
 

BẦU:
Các Dự Luật của Lá Phiếu

 

*Lưu ý: Đảng Dân Chủ cho phép cử tri Không-Đảng-Phái bỏ phiếu ở phần tranh cử tổng thống nhưng không cho phép ở phần tranh cử ủy ban trung ương của họ. Nếu quý vị yêu cầu lá phiếu Dân Chủ, quý vị sẽ nhận được một lá phiếu (chuyển đổi) Đảng Dân Chủ. Lá phiếu này sẽ bao gồm phần tranh cử tổng thống nhưng không có phần tranh cử liên quan đến ủy ban trung ương.

 

Để yêu cầu và bỏ phiếu ở một trong ba lá phiếu chuyển đổi liệt kê ở trên quý vị cần:

Bước 1: Xác định quý vị đã ghi danh là cử tri Không-Đảng-Pháii và do đó đủ điều kiện để yêu cầu lá phiếu chuyển đổi đảng.

Bước 2: Sau khi xác nhận tình trạng ghi danh của quý vị, hãy quay lại trang này và điền đầy đủ Mẫu Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Đảng Phái Cho Cử Tri Không Đảng Phái Chuyển Đổi theo một trong các cách sau:

Nếu quý vị muốn bầu trực tiếp, quý vị có thể đi đến bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào trong Quận để yêu cầu lá phiếu Không-Đảng-Phái chuyển đổi đảng.

  • Một số trung tâm bỏ phiếu và trụ sở của Văn Phòng Bầu Cử mở cửa thứ Bảy, 24 tháng Hai đến thứ Hai, 4 tháng Ba, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
  • Tất cả hơn 200 trung tâm bỏ phiếu mở cửa từ thứ Bảy, 2 tháng Ba đến thứ Hai, 4 tháng Ba, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
  • Tất cả trung tâm bỏ phiếu mở cửa trở lại vào ngày bỏ phiếu cuối cùng thứ Ba, 5 tháng Ba, khi giờ bỏ phiếu thay đổi sang 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

 

Nếu quý vị muốn yêu cầu lá phiếu của đảng khác thì sao?

ĐẢNG XANH, ĐẢNG HÒA BÌNH VÀ TỰ DO, và ĐẢNG CỘNG HÒA đã không cho phép các kỳ sơ bộ tổng thống của họ đối với cử tri không-đảng-phái.

Những đảng này chỉ cho phép cử tri ghi danh với đảng của họ bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống của họ. Cử tri không-đảng-phái sẽ không thể chọn lá phiếu của các đảng này trừ khi họ ghi danh lại với đảng đó. Quý vị có thể làm điều đó bằng cách điền đầy đủ đơn ghi danh cử tri mới.

Thực hiện ngay! Chờ đến Ngày Bầu Cử hầu như bảo đảm quý vị sẽ gặp phải những hàng người dài.


 

flag_header