Liên Lạc với Chúng Tôi

map


Mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

Thứ Hai đến thứ Sáu

(Giờ có thể kéo dài hơn trong mùa bầu cử.)

email: rovmail@sdcounty.ca.gov

Yêu Cầu về Dịch Vụ hoặc Câu Hỏi:

Thông Tin Tổng Quát:

Ghi Danh Cử Tri

Nộp Thỉnh Nguyện Thư

Dịch Vụ Ngôn Ngữ

Hành Chánh 

 

Nhân Sự

 

Gọi hoặc Email:

 

(858) 565-5800 or

Email Ghi Danh Cử Tri

 

 

 

 

ROV-HR@sdcounty.ca.gov

 

Điện Thoại Miễn Phí

Gọi Miễn Phí – – Đường Dây Trợ Thính, TTY/TDD

Các cử tri bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm khuyết khả năng nói có thể sử dụng Dịch Vụ Tiếp Âm California (CRS) bằng cách quay số 711 để sử dụng hệ thống điện thoại qua một văn bản điện thoại (TTY) hoặc các thiết bị khác để gọi đến Đường Dây Điện Thoại Cử Tri Miễn Phí của Văn Phòng Bầu Cử. CRS hỗ trợ các phương cách giao tiếp sau: TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS, ASCII hoặc Voice.

Địa Điểm
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

 

Địa Chỉ Gởi Thư
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

 

Văn Phòng Bầu Cử tọa lạc trong khuôn viên của Trung Tâm Điều Hành Quận (COC).
Nhấn vào đây để có được các hướng dẫn đường đi và bản đồ của khuôn viên COC.

 

flag_header