ỨNG PHÓ COVID-19
QUÝ VỊ CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TÔI GIẢM THIỂU RỦI RO 

Để hạn chế sự lây lan của  coronavirus (COVID-19), Văn Phòng Bầu Cử đã đưa ra các biện pháp để bảo đảm cho những người đến văn phòng của chúng tôi vẫn được cung cấp các dịch vụ ở mức độ cao nhất trong khi giảm thiểu rủi ro cho tất cả mọi người. Một số việc có thể được tiến hành qua hình thức thư bưu điện, email, fax hay điện thoại và chúng tôi khuyến khích quý vị tận dụng các cách không cần tiếp xúc trực tiếp này.

Bắt đầu từ ngày 8 tháng Ba, Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa để bỏ phiếu sớm cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt, Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang, ngày 6 tháng Tư, 2021. Mang theo khẩu trang và dự kiến giữ khoảng cách xã hội. Văn Phòng Bầu Cử tuân thủ các mệnh lệnh y tế công cộng của Quận và sẽ đưa ra những điều chỉnh hợp lý khi cần thiết để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên, cử tri và quan sát viên.

Nếu quý vị cần bỏ phiếu trực tiếp » 

Yêu Cầu về Dịch Vụ hoặc Câu Hỏi:

Thông Tin Tổng Quát:

Ghi Danh Cử Tri

Nộp Thỉnh Nguyện Thư

Dịch Vụ Ngôn Ngữ

Hành Chánh 

Nhân Sự

 

Gọi hoặc Email:

(858) 565-5800 or

rovmail@sdcounty.ca.gov

 

 

 

 

ROV-HR@sdcounty.ca.gov

 

Điện Thoại Miễn Phí

Gọi Miễn Phí – – Đường Dây Trợ Thính, TTY/TDD

Địa Điểm
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

 

Địa Chỉ Gởi Thư
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

 

Văn Phòng Bầu Cử tọa lạc trong khuôn viên của Trung Tâm Điều Hành Quận (COC).
Nhấn vào đây để có được các hướng dẫn đường đi và bản đồ của khuôn viên COC.

 

flag_header