Bầu Bằng Thư Truy Cập Từ Xa (RAVBM)

  • Bất cứ cử tri nào cũng có thể yêu cầu và nhận quyền truy cập vào Hệ Thống Bỏ Phiếu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa
  • Hệ thống này thường được sử dụng bởi cử tri khuyết tật hoặc cử tri đang ở nước ngoài phục vụ trong quân đội
  • Hệ thống này cho phép cử tri tải lá phiếu xuống máy tính cá nhân và đánh dấu một cách riêng tư và độc lập bằng công nghệ hỗ trợ của mình
  • Sau khi đánh dấu lá phiếu, cử tri sẽ có quyền được xem xét lại các lựa chọn của mình
  • Sau khi xem xét lại, cử tri sẽ in ra và gởi lại lá phiếu của họ bằng việc dùng mẫu phong bì có thể in được có trong hướng dẫn RAVBM của mình
  • Giống như với bất cứ phiếu bầu bằng thư nào, các lá phiếu RAVBM phải được dán kín bên trong một phong bì, ký tên và gởi trả lại qua đường bưu điện hoặc tại bất cứ Trung Tâm Bỏ Phiếu hoặc Thùng Thu Nhận Phiếu Bầu Bằng Thư nào
  • Bỏ Phiếu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa – Quyền Của Người Khuyết Tật California PSA

Muốn sử dụng Hệ Thống Bầu Bằng Thư Truy Cập Từ Xa?  Ghi tên ở đây

Câu hỏi? Gọi  (858) 565-5800, số miễn phí (800) 696-0136 hay  email Vote-by-Mail.