rov-line

Quý vị có sống ở Khu Đại Học Cộng Đồng Palomar không?

Nếu vậy, hãy đọc thông tin này

Ước tính có khoảng 110.000 cử tri đã ghi danh sẽ thấy phần tranh cử dành cho Chưởng Quản Khu 4 của Khu Đại Học Cộng Đồng Palomar (PCCD) trên lá phiếu của họ cho Cuộc Bầu Cử Tổng Quát ngày 8 tháng Mười Một.

Chỉ những người sống trong địa hạt Chưởng Quản Khu 4 theo các ranh giới địa hạt trước khi phân vùng lại năm 2022 mới có thể bỏ phiếu để điền khuyết cho phần còn lại của nhiệm kỳ 4 năm hiện tại kết thúc vào ngày 13 tháng Mười Hai, 2024. Các ranh giới địa hạt Chưởng Quản Khu 4 trước khi phân chia lại bao gồm Thành Phố Poway, các phần phía đông bắc của Thành Phố San Diego và các cộng đồng chưa hợp nhất bao gồm nhưng không giới hạn ở Barona, Borrego Springs, Julian, Pala, Rainbow, Ramona và Valley Center.

Khoảng 23.000 trong số những cử tri này sẽ có hai phần tranh cử Chưởng Quản Khu trên lá phiếu của họ. Một là để điền khuyết Chưởng Quản Khu 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại, và một phần tranh cử thứ hai Chưởng Quản Khu để điền vào nhiệm kỳ mới bắt đầu vào tháng Mười Hai năm nay.

Các phần tranh cử cho Chưởng Quản Khu 1 và Khu 5 sẽ điền vào các nhiệm kỳ bốn năm mới và chỉ những cử tri cư trú tại các khu vực này theo ranh giới địa hạt năm 2022 mới được bỏ phiếu để điền vào các vị trí này.

Ranh giới các địa hạt đã được thay đổi sau Cuộc Thống Kê Dân Số 2020, do đó, hiện nay quý vị có thể cư trú ở một địa hạt khác.

Nhấn vào đây để tìm các địa hạt và các đại diện dân cử của quý vị.

Các Cuộc Bầu Cử Khu Đại Học Cộng Đồng Palomar Chưởng Quản Khu (sandiegocounty.gov)  

Khu Đại Học Cộng Đồng Palomar  - Tờ Quảng Cáo

rov-line
flag_header